< >

Nämndernas budgetramar

Internräntan föreslås till 1,0 procent för 2022 och planåren. Denna ränta betalar nämnderna på sina respektive tillgångar in till en central post som i sin tur används till att betala kommunens externa räntekostnader. Förvaltningen för service och teknik har räknat om hyror enligt nya förutsättningar vilket beaktas genom lägre hyror för köpande nämnder och lägre motsvarande intäkter på finans-förvaltningen. Nämndernas ramar har också justerats utifrån den kapitalbindning som respektive nämnd har förutom fastigheter och ramtilldelning har justerats motsvarande nedåt.

Skara kommun använder en ramuppräkningsmodell för att inte urholka den befintliga verksamheten över tiden med löne- och inflationstillväxten. Politiska beslut ska justera nivån på den kommunala verksamheten och ge en tydlighet i politiska ambitionsnivåer och förändrade politiska prioriteringar. Varje år beroende på utfallet i lönerörelsen ökar kommunens lönekostnader med mellan 15 och 25 mnkr och dessa avsätts och ackumuleras i en central post och fördelas ut till respektive nämnds kommunbidrag i relation till utfallet. Om utfallet överstiger vad kommunen budgeterat får förnyade politiska prioriteringar göras.

Nämndernas kommunbidrag har kompenserats med förväntad prisutveckling för varor och tjänster. Denna kompensation har tilldelats och ingår i de kommunbidrag som nämnden erhållit.

Personalomkostnadspålägg, PO-pålägg, tas liksom internräntan ut till en central post under finansförvaltningen, fast på nämndernas löneutbetalningar. Nämndernas ramar utgår från 2021 och en kompensationsnivå om 40,15 procent och är oförändrad. Kompensation till nämnder har också skett utifrån att Service och Teknik behöver höja priser mot köpande förvaltningar med motsvarande för att täcka sin kostnadsökning för kost och lokalvård. Vad gäller fastighetshyror ska ingen hyresuppräkning ske för året.

De identifierade demografiförändringar som kompenseras för är färre barn och elever samt att nya platser kommer öppnas upp inom särskilda boenden från och med hösten 2023. Denna förändring behöver utredas vidare i vilken omfattning platserna kommer tas i anspråk samt hur andra effekter på omsorgsnämndens övriga verksamheter, främst då hemvården, påverkas.

Kapitalkostnadsersättning till nämnder och styrelse har utgått med beräknad kostnad för nya investeringar för åren 2022-2024 i enlighet med investeringsplaneringen. Ersättning har utgått i de fall då investeringen medfört en ökad driftskostnad för årlig skötsel av tillgången om inget annat sägs. Kompensation ges som regel inte för reinvesteringar i inventarier och maskiner utan dessa ska klaras inom ramanslaget. Kompensation har givits utifrån förväntad tidpunkt då anläggningen tas i bruk. Innebörden av detta är att investeringsbeloppet kan planeras för år 2022 medan ersättning till nämnd i ramarna till exempel ges år 2023.
I de flesta fall är inte tidpunkten för när investeringen tas i bruk och börjar skrivas känd. Detta ger en svårighet att för året ge rätt kompensation. Kompensationen ges därmed med en halvårseffekt för investeringsåret och det därpå kommande året som huvudregel om inte specificering i tid kan ske.

Denna sida uppdaterades