< >

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen hanterar vissa interna poster som har sin motpart på förvaltningarna. En post är internräntan som finansförvaltningen debiterar ut på nämndernas tillgångsmassa för kapitalbindningen. Vidare hanteras löneökningsmedel på finansförvaltningen för att under året fördelas ut till respektive förvaltning utifrån storleken på avtalen. PO-pålägget tas ut internt av finansförvaltningen på samtliga löner och används för att betala in arbetsgivaravgifter för personalen. Dessa går främst till pension och sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Finansförvaltningen hanterar likaledes kommunkoncernens samtliga lån och kreditflöden (internbank). Denna verksamhet syns under resultaträkningens finansiella intäkter och kostnader och benämns ofta som finansnettot. Detta består av externa räntekostnader samt andra bank- och finanskostnader samt ränteintäkter som kommunen i sin tur får för vidareutlåning till kommunens bolag.

PO-pålägget som tas ut från nämnderna täcker inte utbetalningar som benämns "gamla utbetalningar" utan dessa budgeteras separat på finansförvaltningen. Denna del hänförs till kommunens ansvarsförbindelse varav pensionsförpliktelser uppgick till ca 367 mnkr vid utgången av 2020. En förändring i Ripsräntan förväntas påverka storleken på ansvarsförbindelsen med mellan 15-20 mnkr under 2021.
Budgeterad pensionskostnad på finansförvaltningen för täckning av pensionskostnader uppgår för budgetår 2022-2024 till 25,0 mnkr för vardera åren.

I finansiella poster ingår räntekostnader och intäkter på långfristiga skulder och utlåning samt på checkräkningskredit och övriga bankkostnader. Skara kommun ansvarar för hela den kommunala organisationens upplåning inkl. de kommunala bolagen. I de finansiella intäkterna ingår också utdelning från de kommunala bolagen.

Kommunkoncernens långfristiga skulder uppgick vid bokslut 2020 till 633,5 mnkr. Under 2021 kommer kommunen möjligtvis att behöva ta upp ytterligare lån för att finansiera investeringar enligt tänkt plan. Den genomsnittliga räntekostnaden för de långfristiga skulderna kommer att uppgå till cirka 8,0 mnkr 2022 och öka ytterligare när lånen utökas. Räntan bedöms ligga kvar på en låg nivå men något högre än tidigare år.

Ränteintäkterna inkl. utdelningar beräknas till ca 13,5 mnkr vilket ger ett positivt finansnetto på 5,5 mnkr för 2022. Ränteintäkterna kommer sig av att kommunen lånar ut till de kommunala bolagen och har ett räntepåslag på dessa lån. Detta räntepåslag görs för att leva upp till lagen om konkurrensneutralitet då de kommunala bolagen agerar på en konkurrensutsatt marknad samt för en ökad kommunal administrativ belastning.

Skara kommun har år 2022 budgeterat för en utdelning från Skara kommuns bolag på 6,0 mnkr. Detta är en minskning från 2021 med 1,0 mnkr men en ökning jämfört med de 5 mnkr som varit tidigare. Skara Energi AB förväntas därmed lämna 6,0 mnkr.

Kommunen har för verksamhetsåret 2022 att ta hänsyn till tidigare uppstartade och omförda investeringar och vid vilken tidpunkt dessa kommer. Bland annat ligger investering i nytt särskilt boende som ska stå klart hösten 2023 och förskolor kvar från föregående år.

För enskilda budgetåret 2022 finns dessutom planerade investeringar om cirka 65 mnkr. Detta innebär att beslutade investeringsbelopp totalt för tidigare år samt budgetåret 2022 uppgår till cirka 525 mnkr. Avskrivningar och årliga resultat ska ge likviditet till investeringarna. Sammantaget beräknas avskrivningarna uppgå till cirka 50 mnkr årligen under perioden medan resultatnivån enligt budget är runt 8 mnkr.

Uppskattad bedömning resulterar i följande uppskattade lånebehov för 2022 och planåren enligt nedan med den osäkerhet angående hur stora kostnader som byggnation av det nya särskilda boendet hinner upparbeta. Troligtvis en betydligt mindre del än de 299 mnkr som finns för året och då kommer även lånebehov att skjutas fram i tiden.

  • År 2022: Skara kommun 100 mnkr
  • År 2023: Skara kommun 200 mnkr
  • År 2024: Skara kommun 100 mnkr

Centrumbostäder relaterat befintliga lån och kommande investeringar har bolaget ett lånetak fram till och med 2022-12-31 på 400 mnkr. Centrumbostäders låneskuld uppgår vid upprättande av budget till 287 mnkr.

Under år 2022 avser Centrumbostäder komma igång med nybyggnationer på främst stationsområdet vilket ger upphov till ett utökat lånebehov för året. Bedömning är att detta ryms inom nuvarande lånetak på 400 mnkr.

Skara Energi AB förväntas fortsätta att amortera och konsolidera snarare än att låna upp kapital då de investerar för egna medel. De långfristiga lånen uppgår vid budgetens upprättande till 32,5 mnkr. Lånetaket kvarstår för bolaget och fastställs för år 2022 till 80 mnkr.

Denna sida uppdaterades