< >

Ekonomiska förutsättningar

Här beskrivs kommunens ekonomiska förutsättningar som beräkningar av skatteintäkter och generella statsbidrag. Här beskrivs även nämndernas förutsättningar och budget ramar.

Avgörande för skatteunderlagsutvecklingen och därmed kommunens största intäktskälla är syssel-sättningsutvecklingen och löneutvecklingstakten i hela landet. Stor osäkerhet finns i skatteprognoser i nuläget såväl för innevarande år som för budget och planåren i och med covid-19 pandemin och hur effekterna kommer att bli på samhällsekonomin. Den skatteprognos som ligger till grund för beräkningarna är SKR:s prognos 2021-04-29.

Skara kommun tar under 2022 ut 21,50 kr i kommunalskatt. Budgetberäkningarna framåt på plan-perioden bygger därmed på en oförändrad kommunalskatt. Hur stort utfallet för de generella stats-bidragen blir regleras i de kommunala utjämningssystemen mellan kommunerna och har förstärkts från tidigare år utifrån konjunkturstöd för fallande skatteintäkter.

Ytterligare en parameter som är av betydelse för utfallet är befolkningsstorleken och dess utveckling över tiden. Siffran som ligger till grund för skatteberäkningen är befolkningsmängden och denna uppskattas till 18 725 invånare, för såväl budgetår 2022 och planåren 2023-2024. Det är en revide-ring neråt jämfört med föregående år då befolkningsutvecklingen under 2020 var negativ.

Finansförvaltningen hanterar vissa interna poster som har sin motpart på förvaltningarna. En post är internräntan som finansförvaltningen debiterar ut på nämndernas tillgångsmassa för kapitalbindningen. Vidare hanteras löneökningsmedel på finansförvaltningen för att under året fördelas ut till respektive förvaltning utifrån storleken på avtalen. PO-pålägget tas ut internt av finansförvaltningen på samtliga löner och används för att betala in arbetsgivaravgifter för personalen. Dessa går främst till pension och sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Finansförvaltningen hanterar likaledes kommunkoncernens samtliga lån och kreditflöden (internbank). Denna verksamhet syns under resultaträkningens finansiella intäkter och kostnader och benämns ofta som finansnettot. Detta består av externa räntekostnader samt andra bank- och finanskostnader samt ränteintäkter som kommunen i sin tur får för vidareutlåning till kommunens bolag.

Finansförvaltningen

Ekonomiska effektiviseringar är beräknade på indexbudget och inräknade i ramar till nedan belopp och löper över åren 2022-2024 enligt tabell och tidigare beslut.

Effektivisering ska ses som förändrade arbetssätt inom ramen för verksamhetsutvecklande arbete och digitaliseringens möjligheter. Att inte göra det vi gör idag på exakt samma sätt i framtiden. Samtliga ledare och medarbetare har ett ansvar så att verksamheten utvecklar nya arbetssätt för våra medborgare för att säkerställa deras möjlighet att få nuvarande eller högre kvalitet på välfärden även i framtiden. Detta arbete måste ständigt fortgå oavsett de ekonomiska möjligheterna.

Denna sida uppdaterades