< >

Ekonomisk översikt

Här hittar du information och statistik om Skara kommun och omvärlden. Här framkommer sådant som i vår omvärld som påverkar oss och som kommunen måste förhålla sig till. Här framgår finansiella mål och balanskravs avstämning.

 

2020 kommer att gå till historien som det år där hela världen påverkades av coronapandemin. Vi lever fortfarande i en osäker och annorlunda tid. Belastningen på svensk välfärd, i synnerhet vård och omsorg, har varit och är fortfarande enorm. Trots detta gick samtliga regioner och 274 kommu-ner med ekonomiskt överskott 2020, bland annat tack vare stora statliga bidrag.

Utvecklade vaccin och vaccineringen har kommit snabbare än någon kunde förutse för ett år sedan. Både den globala och inhemska ekonomin har utvecklats förvånansvärt positivt, mycket tack vare stora statliga stöd, kombinerat med att samhällen och befolkningar anpassat sitt liv till pandemin.

Trots ekonomiskt överskott i kommuner och regioner väntar stora utmaningar runt hörnet. För att klara dessa är långsiktighet, samverkan, förbättrad och förtroendefull statlig styrning och omställning till nära vård nödvändigt.

Den samhällsekonomiska utvecklingen i Sverige (SKR)

Trots omfattande restriktioner och vågor av hög smittspridning befinner sig ekonomin i en åter-hämtningsfas både globalt och i Sverige. Under loppet av 2021 beräknas konjunkturen stärkas allt snabbare och prognosen för svensk BNP-tillväxt är dryga 3 procent, vilket skulle innebära att raset från 2020 hämtas igen. Att BNP i princip hamnar på samma nivå som två år tidigare – skulle nor-malt sett beskrivas som två förlorade år. Men utifrån den berg- och dalbana som pandemin försatt världsekonomin i framstår återhämtningen snarast som en framgång, när man betänker de drama-tiska nedgångarna i ekonomierna under våren 2020.

Redan i år, det andra pandemiåret, kommer alla vuxna i Sverige som så önskar kunna ges skyddande vaccin. I takt med sjunkande smitta och minskad vårdbelastning kommer olika typer av re-striktioner att kunna mildras, vilket framförallt till hösten antas ge extra skjuts till konjunkturen. Inte minst kommer utvecklingen att gynna de inhemska tjänstenäringar som dämpats mest av pandemi och restriktioner.

Kampen mot pandemin är dock långt ifrån vunnen. Det kommer ta tid. Pandemin kan inte ”utrotas lokalt” och troligen kommer mycket av det globala vaccinationsarbetet att kvarstå 2022, speciellt i den fattigare delen av världen. Mycket talar för att Sverige, samt en rad utvecklade länder, når en bra bit på vägen under 2021.

DIagram

Skara kommun har antagit och definierat vad god ekonomisk hushållning betyder och beslutat om finansiella mål för att följa utvecklingen. Denna utveckling mäts från år 2000 och framåt.
Diagrammen visar måluppfyllnaden för åren 2000-2024 enligt beslutad och prognostiserad investeringsnivå över åren och prognos avseende resultatet för 2021 samt de budgetantagande som ligger för perioden 2022-2024. Den budgeterade resultatnivån för år 2022 innebär fortsatt att kommunens resultatmål från år 2000 är grönt och uppgår till 108 %. För planperiodens sista år 2024 understiger det ackumulerade resultatet målet.

Målet mäts över tid men utifrån definitionen av målet behöver kommunen årligen ha ett resultatläge över tid på mellan 25-30 mnkr. Amorteringsmålet befinner sig på gul nivå utifrån år 2021 års prognos över resultat och investeringar 2021 och trenden nedåt fortsätter då kommunens kassaflöde inte räcker till för den investeringsintensiva period som kommunen nu har och understiger 75 % som växlar till rött läge.

Diagram måluppfyllelse
Diagram ackumulerad amorteringsmöjlighet

Kommunallagens balanskrav innebär att kommunens resultat ska uppgå till minst noll. Om underskott uppkommer ett år ska förlusten täckas inom de kommande tre åren. Lagregler ger kommunerna en möjlighet att styra över resultat från bra tider till sämre tider genom resultatutjämningsreserver. Om en kommun har en positiv soliditet har man möjlighet att avsätta pengar till en reservfond om resultatet överstiger 1,0 procent av skatteintäkter och de generella bidragen. Vid en negativ soliditet måste resultatnivån vara över 2,0 procent av skatteintäkter och de generella bidragen. Skara kommun har vid 2021 års ingång en soliditet på 17,0 procent inklusive pensionsförpliktelser vilket ger möjlighet att avsätta medel om resultatet över-
stiger 11,7 mnkr.

Skara kommun har inget underskott enligt lagen om balanskravet att återställa vid upprättande av budgeten för år 2022. Det negativa resultatet efter balanskravsutredning 2018 och 2019 återställdes i sin helhet genom det positiva resultatet 2020. Skara kommun har efter 2020 års bokslut en resultatutjämningsreserv som uppgår till 88,3 mnkr som kan användas i tider med svag intäktsutveckling.

Under 2022 finns inte möjlighet att ta del av denna reserv då den årliga ökningen av skatteunderlaget överstiger
genomsnittlig utveckling för den senaste 10 årsperioden.
För plan åren 2022-2024 är det reala skatteunderlagets utveckling svagare än genomsnittlig nivå de sista 10 åren varvid resultatutjämningsreserven skulle kunna ianspråktagas.

Tabell balanskravsavstämning

Denna sida uppdaterades