< >

Uppdrag till
nämnden för Service och teknik

Inom Service och Teknik finns flera verksamheter där hållbarhet är ett primärt fokus. I all upphandling av såväl råvaror till kostenheten som förbrukningsvaror i lokalvården skall miljöhänsyn vara prioriterade. Lokalt, hållbart och hälsofrämjande skall vara ledord. Nämnden för service och teknik får i uppdrag att bistå Kommunstyrelsen i genomförandet av de för nämnden relevanta delarna av miljöprogrammet. Nämnden föregripande krisberedskap inom eget arbetsområde skall prioriteras. T.ex. smitta, översvämning, brand med mera.

Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till synergieffekter och effektiviseringar i samarbete med övriga förvaltningar. En utredning med konkreta förslag till samverkanseffektiviseringar ska presenteras i nämnden under 2022. Samverkan med Centrumbostäder är av stor vikt, inte minst kring Stationsområdet där Centrumbostäder under åren 2021-2022 beslutat bygga seniorboende och allmänna boende.

Inom nämndens tre verksamhetsgrenar kost, fastighetsservice och gata park skall arbetet vara inriktat på att med goda resurser avseende ny teknik ha primärt fokus på kvalité och effektivitet. Verksamheten inom fastighetsservice skall inriktas på att ha rena och ändamålsenliga lokaler som uppfyller verksamheternas behov för att ge våra hyresgäster de bästa förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Verksamheten inom kostenheten ska inriktas på att göra fler gäster nöjda genom en attraktiv matsedel och en inbjudande måltidsmiljö. Verksamheten inom gata park skall arbeta målmedvetet för att få fler medborgare att bli nöjda med kommunens offentliga utemiljö.
Utökad röjning av cykel- och vandringsleder skall ge större möjlighet till varierad rekreation i närområdet.

  • Nämnden för Service och Teknik får som uppdrag att fortsatt utreda och genomföra effektiviseringar i egen verksamhet och i samarbete med övriga förvaltningar.
  • Nämnden får i uppdrag att bistå Kommundirektören i genomförandet av de för nämnden relevanta delarna av miljöprogrammet.
  • Nämnden ska ta fram en hållbar plan för skötsel av kommunens sjöar och våtmarker. Det gäller Viktoria- såväl som Hindsbosjöarna men även den nya sjön i Varnhem.

Denna sida uppdaterades