< >

Uppdrag till
Barn- och utbildningsnämnden

Under 2022 lyfts effektiviseringskravet bort från barn och utbildningsnämnden. Detta ger verksamheten arbetsro och möjlighet att arbeta vidare med de systematiska åtgärder för arbetsmiljö och kvalitet som påbörjats. Satsningen på heltidsmentorer och lektorer kvarstår inom denna ram med 1,23 miljon, och ytterligare 1 miljon tillförs i ramökning för att fullfölja reformen före 1 juni 2022. På detta sätt stärks såväl den trygga arbetsmiljön som resurserna för elevhälsa och undervisning. Detta möjliggör ett utvecklat arbete med att ta vara på lärdomarna från projekt Samverkan bästa skola, och ger såväl elever som lärare och skolledare ett utökat handlingsutrymme för varje elevs bästa.

Ytterligare 3,5 miljoner tillförs i utökad ram för nämndens verksamhet. Nämnden får därmed 4,5 miljoner sammanlagt för långsiktig kvalitetsutveckling. Därutöver tillförs 3,1 miljoner 2022 för åtgärder kopplade till effekter av pandemin.

Barn och utbildningsnämnden får därmed en långsiktig och omfattande satsning för ökad kvalitet och stärkt arbetsmiljö i skolan.

En stärkt kunskapsskola för varje elev

I skolans kompensatoriska uppdrag ligger att stödja barn och unga utifrån deras behov. Skara har under en lång tid haft en förhållandevis låg tilldelning till förskola/skola, med resultatet att vi har barn, unga och vuxna som är i behov av mer stöd för att nå sin fulla potential. För att få en god kontinuitet under hela skolgången ska fokus ligga på tidiga insatser, då det ger elever störst möjlighet att lyckas i skolan. I Skara idag finns ett uppskjutet behov av stöd och satsningar i hela skolkedjan, och förvaltningen har i nuläget bra överblick över var och hur rätt stöd ska sättas in.

De senaste åren har flera insatser gjorts för att stärka elevernas och personalens möjligheter, till exempel pilotprojektet med AI-scanning, vilket gett en god grund för fortsatta satsningar på området. Utredningen om skolakut har lett till att förvaltningen har hittat en modell för hur Skaras skolor kan arbeta framåt med trygghet och studiero för alla elever i skolan. Arbetet med Fullföljda Studier och konflikthantering i skolan har också på flera plan lett till samsyn och likvärdighet mellan olika enheter i förvaltningen. I arbetet Samverkan för bästa skola har utbildningsinsatserna för personal avslutats och kunskaper som det gett genomsyrar hela verksamheten. Implementering av heltidsmentorer pågår, och kommer att leda till att högstadiet och gymnasiet får in kompetenser, och fler vuxna som rör sig bland elever. Det innebär att det finns större helhet som kan arbeta gemensamt med psykisk ohälsa, socialt samspel och som har tid att möta elever på individnivå.

Arbetet med tidiga insatser ska utvecklas vidare i den inriktning som påbörjats. Förvaltningen ska utreda möjligheten att ha viss flexibilitet för plats i förskolan, så att man under en viss tid ska kunna ha kvar sin plats vid en specifik förskola trots att man väljer att inte nyttja platsen under en tid.

Skara har många förskolor i olika storlekar, och för att säkerställa att varje förskola får möjlighet att utnyttja sina lokaler optimalt ska en översyn göras för att utreda om det finns större eller mindre förändringar av lokalerna som skulle göra dem än mer anpassade till sitt syfte. Arbetet med den nya förskolan i anslutning till Myrstacken pågår, och den beräknas stå klar under våren 2023.

Utifrån översynen som görs under 2021 ska lämpliga utvecklingsområden fastställas och påbörjas under 2022.

I hela grundskolan ska ett tydligt arbete för större likvärdighet förstärkas. Alla elever ska synas och uppmuntras att nå sin fulla potential. Elevers behov av särskilt stöd ska identifieras tidigt så att rätt stöd kan sättas in. Förvaltningen ska utveckla arbetet med NPF och andra funktionsvariationer, ex språkstörning.

Under senare år har servicepersonal i mindre utsträckning än tidigare varit placerade vid varje enhet. Förvaltningen ska utreda för- och nackdelar med fast placerad servicepersonal vid varje enhet.

Alla elever ska synas och uppmuntras att nå sin fulla potential. Skaras särskola håller mycket god kvalité, och ligger i framkant i skolutveckling. Detta kvalitativa arbete som bedrivs i kommunens särskola ska säkras och dokumenteras.

Ett långsiktigt arbete med att stärka Katedralskolans framtid inleds under 2021 med en plan. Denna plan ska vara grunden i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Förvaltningen ska utreda för- och nackdelar med fast placerad servicepersonal vid enheten. Skolstaden Skara är ett spännande och viktigt samarbetsprojekt mellan olika huvudmän i Skara. Arbetet har dessvärre avstannat på många plan under pandemin. Det är viktigt att så många samarbeten som möjligt kommer igång igen så snart det är möjligt.

Katedralskolans välgång är en angelägenhet för hela Skara som stad att leva och bo i. Därför är det viktigt att inte vara helt beroende av elevbaserat bidrag, utan också ha ett grundanslag. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur en sådan anslagsfinansiering skulle kunna genomföras.

Även inom vuxenutbildning finns många med behov av särskilt stöd. Förvaltningen ska se över möjligheten för Vux att ha tillgång till specialpedagog.

I spåren av pandemin måste vuxenutbildningen planera för att kunna starta fler statsbidragsfinansierade utbildningar. Detta för att snabbt kunna starta en utbildning om möjligheten ges. Kommunen ska sträva efter att anordna utbildningar som bidrar till kompetensförsörjningen till kommunens egna välfärdstjänster. Linjen mellan utbildning och jobb ska stärkas i samverkan med Skara kommuns arbete för ökad tillväxt.
Särvux. Skara har i nuläget inte egen verksamhet inom Särvux. För att underlätta för Skaras invånare att läsa på Särvux i grannkommunen avsätts 100 000 kr.

Stureplans verksamhet är en viktig del av det kompensatoriska uppdraget. Förvaltningen ska undersöka utvecklingsmöjligheter och synergieffekter för att i möjligaste mån kunna utveckla verksamheten mot behoven. I likhet med teknikundervisningen för alla elever i Skara och musikundervisningen för yngre elever som bedrivs på Stureplan kan det finnas andra områden där våra elever kan vinna på utvecklat samarbete.


Elevhälsan ska vara stabil och välfungerande på alla nivåer, såväl förskola som grundskola och gymnasium. Det finns ett stort behov av stöd i form av ex fler speciallärare för att stötta elever i behov av särskilt stöd. NPF-arbetet, samt arbete med andra funktionsvariationer i kommunens skolor ska utvecklas.

Arbetet med kommunalt aktivitetsansvar är viktigt för att ungdomar utan gymnasieexamen inte ska hamna i utanförskap. Sedan 2019 har Skara ett nytt, mer uppsökande sätt att arbeta med Kommunalt Aktivitetsansvar, detta arbete ska utvärderas för att säkerställa att våra ungdomar får det stöd de har rätt till.

En förutsättning för att orka lära sig, och för att må bra är att äta en näringsriktig lunch. Skaras skolbespisningar erbjuder god och näringsrik lunch, men många elever väljer trots detta att inte äta lunch i skolan. Förvaltningen ska se över hur man kan skapa lugnare och inbjudande måltidsmiljöer på alla nivåer och enheter samt utreda hur skolorna själva kan påverka utbud och service.

En kunskapsskola i utveckling kräver att alla medarbetare får goda förutsättningar att utvecklas. Det gemensamma arbetet med att ta fram en plan för arbetsmiljö, arbetsorganisation mm som ska vara klart 2022 ska ge det tillitsbaserade ledarskapet verktyg och den tillitsskapande organisationen förutsättningar att ta vara på och utveckla kompetensen hos medarbetarna och stärka professionens möjligheter att ge varje elev den bästa utbildningen. Det fokus på arbetsmiljö som finns i all samverkan ska utvecklas.

Denna sida uppdaterades