< >

Budget 2022 med plan 2023-2024

Här beskrivs de kommunövergripande inriktningar och mål för stadens nämnder och bolag som kommunfullmäktige har beslutat om. Här kan du  även läsa om politiska prioriteringar samt riktade uppdrag till styrelse och nämnd.

Innovation, nytänkande och samverkan ska genomsyra all verksamhet

För att möta framtidens utmaningar behöver Skara vara en kommun i utveckling som tar tillvara innovation och nya idéer, både när den egna verksamheten utvecklas men även för att skapa förutsättningar för företag och människor att verka i Skara. Kommunens egna verksamheter ska sträva efter att hitta nya smartare sätt att arbeta. Utveckling kräver också samarbete och Skara ska vara en drivande kraft för mer samarbete, såväl mellan kommunens förvaltningar och bolag, med kommuninvånarna, näringslivet samt med andra kommuner.

Skara skapar tillväxt - långsiktig och hållbar

Skara ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor, där dialogen mellan näringslivet och kommunen ska förenklas och förbättras ytterligare. I Skara ska det vara enkelt att starta och driva företag, det ska finnas ett bra utbud av kreativa mötesplatser där företagsamma människor kan mötas. Skara kommun ska skapa förutsättningar för att möta behovet av att bygga verksamhetslokaler i Skara.

Skara ska upplevas som en trygg plats

Samtliga kommunens verksamheter ska arbeta trygghetsskapande inom sina områden och i samverkan med andra aktörer för att öka den upplevda tryggheten hos invånarna i Skara. I Skara ska människor i alla åldrar tryggt kunna röra sig överallt i hela kommunen, under alla tider på dygnet.

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och finansiella mål. De finansiella målen som fastställts är att resultatet över tid ska säkra kommunens tillgångar från inflation och att kommunen över tid ska amortera på de lån som kommunen har (exkl. bolagens andel) utifrån låneportföljens storlek.

Kommunfullmäktiges mål och nämndernas grunduppdrag och inriktningar

Skaras unika resurser ger fantastiska möjligheter. Att lyfta och stärka Skaras attraktionskraft är en övergripande prioritering. Det handlar om Skara som boendekommun, som nav för grön utveckling, som innovations- och utbildningsnod och som Skaraborgs nav i en växande arbetsmarknadsregion.

Prioriteringar för budgetperioden

Kommunfullmäkte beslutar att

 • fastställa budgetanslag till styrelser, nämnder och verksamheter för år 2022 enligt föreliggande förslag till budget,
 • fastställa inriktningen för åren 2023-2024 som underlag för nämndernas fortsatta planering
 • fastställa skattesatsen för år 2022 till 21 kronor och 50 öre per skattekrona
 • fastställa i budgeten angivna mål
 • fastställa i budgeten angiven resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys
 • fastställa investeringsbudget för 2022 med planeringsåren 2023-2026
 • fastställa maximal låneram under 2022 till de helägda bolagen enligt följande, Centrumbostäder i Skara AB 400 miljoner kr, Skara Energi AB 80 miljoner kr
 • fastställa utdelningskrav om sammantaget 6 miljoner kr år 2022 från de kommunala bolagens resultat enligt följande. Skara Energi AB 6 miljoner kr
 • bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2022 uppta lån om ett högsta belopp av 100 miljoner kr
 • bemyndiga kommunstyrelsen att fördela låneramar för 2022
 • bemyndiga kommunstyrelsen att under 2022 omsätta lån genom att låna upp till motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022
 • bemyndiga kommunstyrelsen att fördela centrala lönejusteringsmedel 2022 om maximalt 18 787 tkr till nämndernas kommunbidrag.
 • bemyndiga kommunstyrelsen att fatta beslut om tekniska justeringar av kommunbidrag till nämnder och styrelser under förutsättning att ärendena inte är av principiell art.
 • I övrigt fastställa förslaget till budget för år 2022 samt i budgetförslaget uppdrag och inriktningar samt i övrigt godkänna förslaget till plan för åren 2023 och 2024

Denna sida uppdaterades