< >

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen hjälper kommunstyrelsen att leda, samordna och utveckla den kommunala organisationen. Chef för kommunledningsförvaltningen är kommundirektören, som också är chef över samtliga förvaltningschefer.

I Skara kommun är kommunledningsförvaltningen indelad så här:

 • Ekonomienheten
 • HR-enheten (Human Resources = personal)
 • Kanslienheten
 • Avdelningen för kommunikation, kultur och fritid
 • Utvecklingsenheten
 • Miljöenheten
 • Plan- och byggenheten

Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen samt miljö- och byggnadsnämnden som hanterar ärenden inom miljö och bygg och kultur- och fritidsnämnden som hanterar ärenden inom kultur och fritid.

Ekonomienheten

Enheten ansvarar för ekonomisystem och den löpande ekonomiska redovisningen.

Utarbetande av underlag för budgetbeslut och verksamhetsplaner, central budgetuppföljning, upprättande av kommunens årsredovisning och förvaltning av donationer och fonder är andra ansvarsområden.

HR-enheten

Personalen är kommunens viktigaste resurs. Personalförsörjning, rekrytering, arbetsmiljöfrågor, fortbildning och den administrativa lönehanteringen är exempel på viktiga frågor som hanteras av HR-enheten.

Kanslienheten

Kanslienheten administrerar ärenden för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Inför varje sammanträde ska dagordning upprättas och ärenden sammanställas för att kunna föredras på sammanträdet. Efter varje sammanträde skrivs protokoll och fattade beslut expedieras.

Här finns också kommunens arkivarie som ansvarar för kommunarkivet samt kommunens jurist som ger råd och stöd åt kommunens tjänstemän och politiker samt bevakar kommunens intressen i juridiska frågor.

Enligt offentlighetsprincipen ska i princip alla handlingar som kommer in till eller skickas ut från en kommun registreras och hållas tillgängliga för allmänheten.

Om du är intresserad av något ärende i kommunen, pågående eller avslutat, kontakta registrator på respektive förvaltning.

Avdelningen för kommunikation, kultur och fritid

Avdelningen ansvarar för styrning, utveckling och samordning av kommunens information, kommunikation, IT, telefoni, kulturverksamhet, biblioteksverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt kris-, risk- och säkerhetsfrågor.

Avdelningen har det övergripande ansvaret för kommunens interna och externa information och har också samordningsansvaret för ledning och kommunikationsfrågor vid en extraordinär händelse. Även ansvaret för Turistbyrån och besöksnäring ligger under avdelningen.

I avdelningen ingår enheterna fritidsenheten som ansvarar för idrotts- och fritidsanläggningar samt stöd till föreningar och studieförbund och kulturenheten som ansvarar för biblioteksverksamheten och kulturverksamheten i kommunen.

Utvecklingsenheten

Enheten arbetar på uppdrag av Kommunstyrelsen med kommunövergripande utvecklingsarbete i riktning mot Skara kommuns vision och mål. Enheten består av tre utvecklingsledare, näringslivsstrateg, digitaliseringsstrateg, folkhälsostrateg, mark- och exploateringsingenjör samt en projektledare.

Utvecklingsenheten arbetar med att utveckla Skara kommun utifrån prioriterade utvecklingsfrågor så som:

 • integration
 • arbetsmarknad
 • folkhälsa
 • landsbygdsutveckling
 • näringslivsutveckling
 • internationellt arbete
 • mark och exploatering
 • mål- och resultatstyrning

Medarbetarna vid Utvecklingsenheten stödjer även förvaltningarna för att tillsammans skapa aktivitet i riktning mot vision och uppsatta mål. Enhetens ansvarsområden är tvärsektoriella, det vill säga att arbetet sker över förvaltnings- och verksamhetsgränser samt i samverkan mellan flera aktörer mot samma mål.

Planenheten och byggenheten

Ansvarar för fysisk planering, bygglov, mät-, kart- och GIS-verksamhet, energirådgivning och bostadsanspassning.

Miljöenheten

Ansvarar för miljö- och hälsoskyddsverksamhet inklusive livsmedels-, tobaks- och läkemedelskontroll samt miljöstrategiska frågor och naturvård.


Denna sida uppdaterades 2020-06-30

Dela: