< >

Anslagstavla 

Här på Skara kommuns officiella anslagstavla publiceras de tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå.

Tillkännagivande är ett offentligt meddelande till allmänheten, exempelvis om tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med tillkännagivanden är att nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll som justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner. Detta för att säkerställa att protokollet är riktigt formulerat. Efter justering publiceras ett tillkännagivande av det justerade protokollet här på kommunens officiella anslagstavla.

Överklaga beslut

Tillkännagivande av ett justerat protokoll är ett viktigt besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande börjar löpa. 

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser

Nedan finns samtliga aktuella tillkännangivande och kungörelser i Skara kommun.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-07
  Läs mer
 • Tillkännagivande av justerat protokoll omsorgsnämnden 2021-03-30
  Läs mer
 • Tillkännagivande av justerat protokoll kultur- och fritidsnämnden 2021-03-25
  Läs mer
 • Tillkännagivande Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer
  Läs mer
 • Tillkännagivande av justerat protokoll Samordningsförbundet Skaraborg 2021-02-23
  Läs mer
 • Tillkännagivande av justerat protokoll nämnden för service och teknik 2021-03-25
  Läs mer
 • Tillkännagivande av justerat protokoll styrgrupp för nytt särskilt boende 2021-03-24
  Läs mer
 • Tillkännagivande av justerat protokoll personalutskottet 2021-03-17
  Läs mer
 • Tillkännagivande av justerat protokoll barns- och utbildningsnämnden 2021-03-18
  Läs mer
 • Tillkännagivande av justerat protokoll beredningsutskottet 2021-03-23
  Läs mer

Denna sida uppdaterades

Dela: