< >

Anslagstavla 

Här på Skara kommuns officiella anslagstavla publiceras de tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå.

Tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden

Tillkännagivande är ett offentligt meddelande till allmänheten, exempelvis om tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med tillkännagivanden är att nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll som justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner. Detta för att säkerställa att protokollet är riktigt formulerat. Efter justering publiceras ett tillkännagivande av det justerade protokollet här på kommunens officiella anslagstavla.

Överklaga beslut

Tillkännagivande av ett justerat protokoll är ett viktigt besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande börjar löpa. 

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser

Nedan finns samtliga aktuella tillkännangivande och kungörelser i Skara kommun.

 • Justerat protokoll från revisionens sammanträde 16 oktober 2020
  Läs mer
 • Justerat protokoll från omsorgsnämndens sammanträde 2020-10-27
  Läs mer
 • Justerat protokoll från beredningsutskottets sammanträde 2020-10-21
  Läs mer
 • Justerat protokoll från Miljö- och byggnadsnämndens  sammanträde 2020-10-20
  Läs mer
 • Justerat protokoll från kommunstyrelsens personalutskotts sammanträde 2020-10-15
  Läs mer
 • Kungörelse 20 oktober 2020 flyttning av fordon
  Läs mer
 • Justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-07
  Läs mer
 • Justerat protokoll från samordningsförbundet västra Skaraborg den 18 september 2020
  Läs mer
 • Justerat protokoll från styrelsemöte samordningsförbunden i Skaraborg den 18 september 2020
  Läs mer
 • Justerat protokoll från nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs sammanträde 2020-10-01
  Läs mer

Denna sida uppdaterades 2020-10-09

Dela: