< >

Omsorgsförvaltningens arbete för att förhindra smittspridning

Här kan du läsa om hur omsorgsförvaltningen arbetar för att förhindra smittspridning inom våra verksamheter. Vi säkerställer även att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare. Det finns god kunskap, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

Omsorgsförvaltningens arbete och rutiner

Vi gör vårt yttersta för att du som behöver vår hjälp ska få den på ett tryggt och säkert sätt. Det handlar om åtgärder för att minska risken för smitta och att ta hand om de som har smittats på ett säkert sätt. Vi följer noggrant rekommendationer och rutiner från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Vårdhygien. Vi ser även till att alla som jobbar med vård och omsorg har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare eller medarbetare.

Vårdhygieniska rutiner på Vårdhygiens webbplats Länk till annan webbplats.

Förebyggande insatser

Vi arbetar med förebyggande insatser på särskilt boende, i ordinärt boende och inom stöd och service som till exempel besöksförbud på särskilt boende samt inga sociala sammankomster. Personalen hjälper de boende med handhygien och hostetikett.

Visir och munskydd används av personal vid alla situationer där avståndet i vården är mindre än två meter. Detta gäller även om det inte finns någon misstanke om smitta. 

Om någon personal känner sig sjuk ska hen stanna hemma eller omedelbart sjukskriva sig och gå hem. Personal som varit hemma och efter en tid känner sig frisk får först göra ett test för covid-19 innan hen återvänder till arbetet. 

Det viktigaste är att alltid arbeta enligt basala hygienrutiner.

Smittskydd Västra Götalands rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19 mellan hemtjänstpersonal och vårdtagare Länk till annan webbplats.

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner handlar om handhygien och hur vi använder arbetskläder, skyddshandskar och annan skyddsutrustning. Vi följer Socialstyrelsens rekommendationer för basala hygienrutiner för personal inom vård och omsorg.

Vi är noga med att följa de basala hygienrutinerna och alla medarbetare påminner varandra regelbundet, om att följa rutinerna.

Film om basala hygienrutiner Länk till annan webbplats.

Skyddsutrustning 

Omsorgsförvaltningen i Skara kommun har tillräckligt mycket skyddsutrustning för att personal ska kunna följa aktuella riktlinjer för användning av skyddsutrustning. Tillval av skyddsutrustning görs utifrån riskbedömning och de arbetsmoment som ska utföras.

Den skyddsutrustning vi använder är:

Sjuksköterska som har visir och munskydd på sig.

Visir

Visir ska användas av all personal vid allt arbete som är inom två meter till en annan person. Det innebär att visir ska användas i alla lokaler och situationer med brukare, patienter och klienter där avstånd på två meter är svårt att hålla.

All personal ska använda visir i samtliga vård- och omsorgslokaler, i situationer där det inte är möjligt att hålla avstånd till annan personal. Det gäller även vid arbete i trånga utrymmen, vid rapportering och i olika personalutrymmen. Det gäller även för annan personal som vistas i dessa lokaler som till exempel lokalvårdare, fastighetsskötare.

Visir och munskydd

I vissa situationer kan det finnas behov av användning av visir kombinerat med munskydd. En individuell riskbedömning görs då innan. Det kan t.ex. gälla patienter och brukare som är multisjuka och tillhör riskgrupp och/eller inte fått vaccin mot covid-19. Det kan också finnas patienter och brukare som har stor oro att bli smittade och som önskar att personal bär munskydd.

De munskydd vi använder vid misstänkt smitta är klass IIR. Det betyder att det är tre lager och det yttersta är vätskeavstötande.

Sjuksköterska som har visir och andningsskydd på sig

Visir och andningsskydd

Visir och andningsskydd används i samband med aerosolbildande insatser (tracheostomin, sugning av luftvägar och liknande) som kan göra smittan luftburen. Vi har även flergångsmasker som rengörs med ytdesinfektion och kan användas länge.

Sjuksköterska som har på sig en blå skyddsrock

Skyddsförkläde och skyddsrock

Förkläde används vid risk för kontakt med kroppsvätskor för att skydda när det finns risk för att våra arbetskläder förorenas. I de flesta situationer räcker det med engångsskyddsförkläde utan ärm förutsatt att underarmar desinfekteras efter avslutat arbetsmoment. Vid risk för kraftig förorening av arbetskläder eller underarmar rekommenderas långärmat plastförkläde.

Denna sida uppdaterades