< >

Information om vård och omsorg

Frågor och svar för dig som får vård och omsorg, eller har en anhörig som får vård och omsorg.

Omsorgsförvaltningen arbetar för att förhindra smittspridning inom våra verksamheter och säkerställer även att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare. Det finns god kunskap, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

Vi har sammanställt en sida med all information om hur omsorgsförvaltningen arbetar och vilken skyddsutrustning vi använder och när vi använder den. 

Omsorgsförvaltningens arbete för att förhindra smittspridning

 • Vi har tydliga rutiner (se nästa fråga) kring hur vi arbetar med hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.
 • Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de känner sig sjuka.
 • Vi använder visir vid alla vårdnära situationer
 • Vi avråder från besök som inte är nödvändiga.
 • Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och Vårdhygien tagit fram.

Eftersom viruset sprids genom små droppar som bildas när en person hostar och nyser innebär det störst risk att bli smittad vid nära kontakt. En person som då står nära kan få virus i ögon och slemhinnor och bli smittad. Droppar kan även spridas via händerna och möjligen via förorenade ytor, föremål och utrustning genom att du tar på dessa ytor och sedan har kontakt med dina ögon, mun eller näsa.

Basala hygienrutiner
Inom all vård och omsorg används basala hygienrutiner som standard.

I basala hygienrutiner ingår:

 • Handhygien, dvs. alltid handdesinfektion och ibland handtvätt
 • Handskar
 • Skyddskläder (plastförkläde utan ärm)

Utöver detta är vi extra noga med desinficering av ytor såsom handtag på eventuella hjälpmedel, säng, sängbord, dörrhandtag, kranar med mera.

Vi använder även visir vid alla vårdnära situationer, oavsett om det finns misstanke om covid-19, eller inte. 

Vi uppmanar vård- och omsorgstagare till god handhygien och hjälper dem som behöver stöd för att uppnå detta. Vi uppmuntrar alla personer att hosta eller nysa i armvecket eller att använda näsduk.

Vi följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Västra Götalandsregionen tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Smittskydsläkare/patientens läkare leder arbetet, gör bedömningar och ansvarar för vilka som berörs av provtagning.

Så länge personen inte behöver akut sjukhusvård så får personen sin vård och omvårdnad i sin lägenhet på boendet.

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för provtagning. De följer i sin tur de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Vi följer också Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är att man ska arbeta som vanligt om man är frisk och stanna hemma om man har några som helst symtom på luftvägsinfektion. Det är särskilt viktigt bland dem som arbetar nära gamla och sjuka, just för att de är extra utsatta.

Den som arbetar inom vård och omsorg kan få göra ett egentest för covid-19 innan personen går tillbaka i arbete efter att hen varit hemma med förkylningsymtom (se nästa fråga). 

Personal inom vård- och omsorg och socialtjänst har möjlighet att hämta ut ett testkit för egenprovtagning av covid-19. Testet kan visa om man har en pågående infektion av coronaviruset och provsvar levereras direkt till den som lämnat in sitt test.

Testerna är avsedda för de anställda som är hemma med så milda symptom att de direkt kan återgå i tjänst ifall provsvaret är negativt - exempelvis lätt snuva, lätt halsont eller lätt hosta. För att ta reda på om symptomen beror på covid-19 eller inte får de nu en möjlighet att testa sig, om de själva vill. Vilka anställda som kommer att få testa sig bestäms efter samråd med närmaste chef, som bokar tid för provtagning av den anställde. Fortfarande gäller självklart att den som är sjuk och känner sig dålig ska vara hemma och inte arbeta.

Testet genomförs med topsning av svalg, näsa och saliv. En topsning som medarbetaren själv utför, antingen hemma eller i eller utanför bilen direkt efter uthämtning. Provet läggs i en behållare som sedan lämnas in på samma plats där testkitet hämtades. Testerna analyseras av ett laboratorium i Stockholm och normalt sett ska provsvar komma dagen efter att man lämnat sitt prov.

Provsvaret levereras i form av ett sms till den anställdes mobil. 

Egentestet kan genomföras tidigast efter 24 timmar med symptom, annars finns risk att provsvaret är missvisande.

Det är Västra Götalandsregionen som hanterar allt som gäller smittade personer och vilka åtgärder som måste göras i den verksamhet som berörs. Vi följer de rekommendationer som vi får av regionen.

Det vi ser just nu är att:

 • Det kan leda till att vi periodvis har färre personal i tjänst.
 • Vissa insatser kan komma att senareläggas eller i vissa fall prioriteras bort helt under en tid. De insatser som kan komma att påverkas är serviceinsatser, så som ledsagning, promenader, dusch, städ och tvätt. 
 • Det kan exempelvis innebära att du inte får den hjälp med städ lika ofta som du brukar få.
 • Viss hjälp kan behöva genomföras på annat sätt, t.ex. inköp och tillsyn.
 • Det kan också innebära att du får kortare besök och på andra tider än du är van vid.
 •  

Vi har besöksförbud på samtliga särskilda boenden i Skara kommun. Undantag görs vid inflytt, utflytt och vård i livets slut. Tack för visad hänsyn!

På våra gruppboenden inom funktionshinder har vi besöksrestriktioner. Istället för att besöka boendet rekommenderas att träffa de som bor här på andra sätt. 

Även om du testat dig och har antikroppar mot covid-19 gäller besöksförbudet. Detta eftersom smittan ändå kan föras med på exempelvis händer, så kallad kontaktsmitta.

Vi följer utvecklingen hela tiden och fler verksamheter kommer förmodligen att bli aktuella att stänga. De åtgärder som vi nu har gjort har sin grund i att frigöra personal så att de kan gå in och hjälpa till inom vården och omsorgen samt för att minimera smittspridningen.

Varje vecka rapporterar medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) vid kommunens pressträff hur många smittade det finns i kommunens verksamheter totalt.

Vi har konstaterad allmän smittspridning av covid-19 (coronaviruset) i Sverige. Det innebär att det finns smittade i varje kommun i vårt län, så även i Skara. Regionens statistik över smittadelänk till annan webbplats.

Om vi får kännedom om att en smittad person har varit i skolan, på äldreboende, på fritidsaktiviteter, på förskolan eller annan kommunal verksamhet gör vi vad som behövs. Medarbetarna där fortsätter att arbeta om de är friska. Vi måste hjälpas åt att minska både smittspridningen och oron kring den. Kommunens personal följer vårdhygienrutiner från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen, använder personlig skyddsutrustning och utbildas regelbundet.

Fråga inte personalen om smittade

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom en specifik verksamhet utifrån patientsekretessen. Vi ber dig därför att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Sjukvården informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens samtycke. Det är patientsekretess, som vården följer strikt. Det betyder att endast den personal som vårdar eventuella smittade brukare på våra boenden kommer få ta del av den informationen. Övrig personal kommer inte få ta del av informationen om smittade individer.

Nej tyvärr inte. Det finns nu många olika antikroppstester på marknaden och Folkhälsomyndigheten har ännu inte gått ut med vilka som är tillräckligt pålitliga.

Kvaliteten (prestandan) hos antikroppstester varierar. Det behöver ställas mycket höga krav på testets kvalitet (specificitet) för att inte ge ett falskt positivt resultat.

Denna sida uppdaterades 2020-09-09

Dela: