< >

Anslagstavla

Här på Skara kommuns officiella anslagstavla publiceras de tillkännagivanden som kommunen är skyldig att anslå.

Tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden

Tillkännagivelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, exempelvis om tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med tillkännagivanden är att nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Anslag/bevis av justerade protokoll

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll som justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner. Detta för att säkerställa att protokollet är riktigt formulerat. Efter justering publiceras tillkännagivande av justerade protokollet.

Överklaga beslut

Tillkännagivande av ett justerat protokoll är ett viktigt besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande börjar löpa.
Läs mer om överklagan av beslut

Aktuella anslag och tillkännagivanden/kungörelser

 • Justerat protokoll från omsorgsnämndens sammanträde 2020-06-23 §§ 108-109, 111-132
  Läs mer
 • Justerat protokoll från omsorgsnämndens sammanträde 2020-06-23 §§ 110
  Läs mer
 • Justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15
  Läs mer
 • Överförmyndarens expeditionstider
  Läs mer

Denna sida uppdaterades 2020-05-14

Dela: