< >

Träd

Värdet av träd

Gamla träd är idag en bristvara i landskapet. De har stor betydelse för både landskapsbilden och den biologiska mångfalden. Vissa träd är särskilt värdefulla och ofta nyckeln till bevarandet av många hotade växter och djur. Med skyddsvärda träd menas:

 • Jätteträd
 • Mycket gamla träd
 • Grova hålträd

Äldre träd av alm, ask, rönn, oxel, asp och sälg uppnår sällan de tre egenskaperna ovan, men är en bristvara i vårt landskap och är därför alltid värdefulla att värna.

Hjälp till och uppmärksamma gamla träd genom att rapportera in dem till Trädportalen Länk till annan webbplats.. Det är en samlingsplats för uppgifter om skyddsvärda träd. På länsstyrelsens hemsida finns mer information om skyddsvärda träd, åtgärdsprogram och skötsel av gamla träd.

Nedtagning av träd

Har du önskemål om nedtagning av träd som står på kommunens mark?

Fyll i ansökan Pdf, 75.2 kB. och skicka den till förvaltningen för service och teknik så kommer vi göra en bedömning om det är möjligt att ta ned trädet. Kommunen är genrellt restriktiv till att fälla friska träd.
Bedömningen utgår ifrån följande kriterier:

 • Trädets betydelse för området som helhet
 • Trädets ekologiska värde
 • Trädets estetiska värde
 • Trädets kondition
 • Om de boende i området påverkas negativt av trädet och om grannarna är överens

Träd tas inte ner för att:

 • löv, barr, frön eller kvistar kommer in på tomtmark
 • de skymmer parabolantenner
 • de skuggar bostadshus eller tomter korta tider på dagen
 • det är dålig tillväxt i tomtens vegetation

Denna sida uppdaterades