< >

Väg 49 vid Brogårdsvägen

Väg 49 är Skaraborgs viktigaste stråk för studie- och arbetspendling. Att skapa trafiksäkra lösningar och samtidigt behålla tillgängligheten och framkomligheten på stråket är viktigt för utvecklingen i regionen.

Sträckan mellan korsningarna vid Gråbrödragatan och Malmgatan i Skara håller idag dålig standard vad gäller trafiksäkerhet både för oskyddade trafikanter, de vill säga de som går och cyklar, och övriga trafikanter.

För att ta ett helhetsgrepp över trafiksituationen har en åtgärdsvalsstudie tagits fram. I åtgärdsvalsstudien tog Trafikverket i nära samarbete med kommunen fram förslag för att hitta en trafiksäker lösning för samtliga trafikslag på sträckan vid Skara.

Det som nu kommer ske är att det ska tas fram en vägplan, som tar ett drygt år att genomföra och sedan ska projektering och upphandling ske.

Förhoppningen är att cirkulationsplatsen ska komma till stånd under 2023. Kommunen ansvarar för att bygga den planfria korsningen för gång- och cykelväg vid Gråbrödradragatan och vägen in från den nya cirkulationsplatsen.

Under 2021 kommer kommunen projektera dessa åtgärder så att vi har möjlighet att starta upp byggnationen så fort Trafikverket är klara. Trafikverket kommer också stå för ombyggnationen vid Malmgatan/Uddetorp och den etappen byggs om sist.


Frågor och svar

Ett vänstersvängfält och en planfri korsning vid Gråbrödragatan var planerad att byggas 2020 och skulle bekostas av Trafikverkets stråkmedel för väg 49.

Projektet blev betydligt dyrare än planerat på grund av olika omständigheter som ledningar både i marken och i luften, höjdförhållanden och krav på en vägplan. Det innebar att det inte fanns tillräckligt med medel i den regionala stråkpotten. Då beslöt Trafikverket tillsammans med Skara kommun att ta ett helhetsgrepp på sträckan mellan Gråbrödragatan och Malmgatan för att höja trafiksäkerheten i de farliga korsningarna och för att hitta finansiering. Skara kommun har i politisk enighet fattat beslut om medfinansiering.

I åtgärdsvalsstudien för väg 49 Lidköping – Skara har följande åtgärder beslutats:

  • Trafikverket bygger en ny cirkulationsplats på väg 49 mellan de båda korsningarna.
  • Kommunen bygger en väg in från den cirkulationsplatsen till Malmgatan/Eva Åsbrinks gata och kommunen bygger också en planfri korsning för oskyddade trafikanter vid Gråbrödragatan.
  • Båda infarterna vid Gråbrödragatan och Malmgatan stängs.
  • Trafikverket kommer i sista etappen också bygga en planfri korsning för oskyddade trafikanter vid Malmgatan samt ett vänstersvängfält upp mot Uddetorp och busshållplatser.

Åtgärderna är högt prioriterade av både Trafikverket och Skara kommun och Trafikverket har lagt en beställning på uppdraget. Under 2021 kommer arbetet med att ta fram en vägplan att påbörjas och det tar ca ett år.

I dagsläget är planen att cirkulationsplatsen på väg 49 ska byggas 2023. Skara kommun projekterar alla sina delar under 2021 och är sedan redo att starta byggnationen av den planfria korsningen vid Gråbrödragatan så fort Trafikverket är färdiga med cirkulationsplatsen och stänger Gråbrödragatan för fordonstrafik.

Att få ner restiden på väg 49 är högprioriterat i hela Skaraborg för att möjliggöra att Skaraborg ska kunna bli en lokal arbetsmarknadsregion. Då skulle vi bli den fjärde största i Sverige. Men båda de korsningarna har legat som egna objekt där man har funnit lösningar som har rymts inom stråkpotten för just de åtgärderna. Sedan har även de åtgärderna försenats på grund av få anbudslämnare och man har fått göra omtag. Infastruktursatsningar är komplicerade, kostar väldigt mycket pengar och tar framför allt lång tid.

Trafikverket och Skara kommun har ett gemensamt ansvar för att samtliga åtgärder på sträckan genomförs. Skara kommun ansvarar för att den planfria korsningen vid Gråbrödragatan byggs och även vägen mellan cirkulationsplatsen på väg 49 och Malmgatan/Eva Åsbrinks gata.

Skara kommun ansvarar för att projektera, bygga och bekosta den planfria korsningen vid Gråbrödragatan och den nya vägen mellan cirkulationsplatsen på väg 49 och Malmgatan/stå Sven Adolf Norlings gata.

Beslutet om medfinanisering är fattat i politisk enighet i Skara kommun.

Den nya vägen kan kommunen bygga redan innan Trafikverket är klara med cirkulationsplatsen. Den planfria korsningen påbörjar kommunen så fort Trafikverket har byggt klart cirkulationsplatsen och stängt Gråbrödragatan för fordonstrafik.

Ja det finns pengar avsatta i kommunens budget. Under 2021 finns medel avsatta för att projektera åtgärderna och kommande år för att kunna bygga åtgärderna.

Beslutet om medfinanisering är fattat i politisk enighet i Skara kommun.

Vad gäller trafiksäkerhetshöjande åtgärder och framkomlighet på väg 49 så har Trafikverket och Skara kommun under många år samarbetat för att hitta lösningar.

Stråk 5 och väg 49 är Skaraborgs viktigaste stråk för studie- och arbetspendling och samtliga av Skaraborgs kommuner har pekat ut stråket som högst prioriterat. Därför har det avsatts regionala stråkmedel, det har genomförts åtgärdsvalsstudier för både Varnhem – Skövde och Lidköping Skara och 2022 kommer byggnationen av etapp Axvall och Varnhem att påbörjas.

Om vägen inte hade varit prioriterad hade det varit svårt att få regionala infrastrukturmedel till åtgärderna även om kommunen hade medfinansierat som kommunen nu gör. Det beror alltså inte på satsningar på andra områden att det har tagit tid att hitta långsiktigt trafiksäkra lösningar för väg 49 mellan Gråbrödragatan och Malmgatan.

Denna sida uppdaterades