< >

Planprogram Djurgårdshage, Skara

I Skara planeras för en ny stadsdel med arbetsnamnet Djurgårdshage, vilken förenar både stad och landsbygd och ansluter till befintlig bebyggelse i södra Skara. Uppdraget från politikerna är att ta fram ett planprogram i syfte att utreda och precisera möjligheterna till bostadsbebyggelse och attraktiva stadsrum i området. Nu har kommunen även beslutat att göra en ambitiös dialogsatsning tidigt i processen, där man tar ett nytt grepp – en medborgarberedning.

Samhällsbyggnadsnämnden har i april 2023 beslutat att ta fram ett planprogram för ett område i södra Skara, med arbetsnamnet Djugårdshage. Planprogrammets syfte är att utreda och precisera möjligheterna till bostadsbebyggelse och attraktiva stadsrum samt gröna stråk som kopplar samman Skara när tätorten byggs ut söder om E20. Totalt i området kan runt 350-520 nya bostäder komma att möjliggöras (enligt förslag till ny ÖP) samtidigt som nya anknytningar i form av vägar och nya attraktiva stråk för gående och cyklister som binder samman olika bostads-, handels- och rekreationsområden med varandra i Skara tätort.

Stadsdelens unika läge ger möjlighet att få med karaktären av både stad och landsbygd i den nya stadsdelen och kanske ge möjlighet för odling och matproduktion integrerat i den nya stadsdelen. Visionen för stadsdelen är ännu inte framtagen utan kommer arbetas fram i dialog med medborgare genom en unik satsning på vad som kallas en medborgarberedning.

Medborgarberedning medskapar Visionen för nya stadsdelen

Man vill på ett tidigt stadium i arbetet med att ta fram visionen för denna nya stadsdel få in så många perspektiv som möjligt. På Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde tisdagen den 14 november 2023 beslutades därför att testa ett nytt koncept med medborgarberedning. Syftet är att få ett representativt urval som speglar mångfalden av åldrar, bakgrunder och perspektiv. Satsningen kompletteras med speciella dialogtillfällen för att lyfta in barn och ungas perspektiv på bästa sätt. 

Skara kommun är en av de första kommunerna i Sverige som inlett arbete med en medborgarberedning. Skillnaden mellan medborgarberedning och medborgardialog är dels hur rekryteringen går till och dels hur resultatet tas om hand. Medborgarberedningen ger möjlighet att få till en bredare representation (där grupper som inte annars hörs lättare kan komma till tals) samtidigt som alla deltagare får möjlighet att förstå och ha fördjupade samtal kring komplexa frågor som är viktiga i den nya stadsdelens planering. Beredningen får en chans att vara medborgarnas experter och visa på bredden av perspektiv - både på vilka synpunkter man är ense om och i vilka frågor man har olika ståndpunkt. Tillsammans lämnar man förslag som blir ett bra underlag för tjänstepersoner som sammanställer beslutsunderlag till nämnden. Rekryteringen till medborgarberedningen kommer att börja i december - januari. Läs mer om detta i kommunens pressmeddelande via länken nedan.

Nyhet: Medborgarberedning prövas för ny stadsdel

Mer information om hur man anmäler intresse för att delta i medborgarberedningen kommer ut inom kort här på hemsidan.

Frågor om planprogrammet ställer du till tf. stadsarkitekt Jonathan Naraine,
0511-320 24, jonathan.naraine@skara.se

Denna sida uppdaterades