< >

Förord till översiktsplan 2040

Översiktsplanen ska inspirera och underlätta för alla som vill bidra till Skaras utveckling, och möjliggöra för kommunen att på bästa sätt ta hand om och möta upp dessa möjligheter.

Översiktsplanen pekar ut en stark och gynnsam riktning för Skara, och ska möjliggöra den utveckling som tar bäst vara på kommunens unika resurser i ett långsiktigt perspektiv.

Den nya planen knyter an till Skara kommuns vision och visar på de möjligheter som finns i den strategiska plane- ringen av den fysiska miljön. Vår ambition är att profilera oss som en attraktiv boende- och etableringsort i hjärtat av Skaraborg och Sverige. Befolkningsmålet är ambitiöst och visar på en strävan att möjliggöra tillväxt och innovation, samtidigt som översiktsplanen understryker vikten av att bevara de värdefulla kulturella och naturliga tillgångar som präglar kommunen.

En bärande grund för Skaras utveckling är att hela kommunen får utrymme att utvecklas, och tätort och landsbygd blir en helhet med givande synergieffekter. Översiktsplanen visar bland annat hur omsorgsfull förtätning kan stärka tätorterna, och hur landsbygden kan utvecklas i strandnära lägen.

Översiktsplanen ska genom sin strategiska och samtidigt både pragmatiska och tillåtande natur kunna användas både för kommunens eget arbete med detaljplaner, näringslivsfrämjande arbete, myndighetsutövning mm och för alla aktörer som råder över eller planerar verksamhet i Skara.

Översiktsplanen ska inspirera och underlätta för alla som vill bidra till Skaras utveckling, och möjliggöra för kommunen att på bästa sätt ta hand om och möta upp dessa möjligheter. Framtidens näringar kommer att ställa krav på hållbarhet, flexibilitet och effektivitet i helt nya perspektiv, vilket översiktsplanen ger utrymme för. Genom att skapa förutsättningar för morgondagens innovationer värnar vi om denna och kommande generationers goda liv i Skara.

Kommunstyrelsens presidium
Gunilla Druve Jansson  (C), kommunstyrelsens ordförande
Per-Åke Pettersson (S), kommunstyrelsens vice ordförande
Ylva Pettersson (M), oppositionsråd

Denna sida uppdaterades