< >

Dricksvatten egen brunn

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Som privatperson med egen brunn är du själv ansvarig för att ditt vatten håller god kvalitet. Tänk också på att registrera din brunn i det nationella brunnsarkivet.

Egen vattenbrunn - eget ansvar

Som privatperson med egen brunn är du själv ansvarig för att ditt vatten håller god kvalitet. Du är även ansvarig för att ha koll på hur mycket vatten brunnen ger och om vattentillgången räcker till familjen eller den eventuella verksamhet du har på fastigheten.

Råd och rekommendationer finns på Livsmedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats och SGU:s brunnsarkivlänk till annan webbplats. Om du vill göra en analys av vattnet får du vända dig till något av de laboratorier som utför vattenanalyser.

Var förberedd på olika väderförhållanden. Brunnen kan svämma över vid långvarigt regnande med risk att vattnet förorenas, eller sina vid låg grundvattennivå. Se över brunnens omgivning och eventuella föroreningskällor.

Registrera din brunn i brunnsarkivet

Nu kan du som brunnsägare själv registrera din brunn i det nationella brunnsarkivet. Det ger bättre skydd för ditt dricksvatten och bidrar till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Skydda din brunn

Dricksvattenprov för spädbarn

Om du är förälder till barn mellan 0 och 1 år och har egen dricksvattenbrunn i Skara kommun kan du få ett vattenprov bekostat av miljö- och byggnadsnämnden genom att ta kontakt med oss. Ett sådant vattenprov visar pH-värde och halterna av fluorid och nitrat i dricksvattnet. Övriga vattenprov ska fastighetsägaren betala. Läs mer under Vattenprov för småbarnsfamiljer.

Kontrollera vattnet i din brunn

En vattenanalys ger svar på om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det lämpligt som dricksvatten. Både kvalitet och tillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför bör du regelbundet ta prov på ditt dricksvatten, helst vart tredje år.

För att beställa vattenanalys kontaktar man ett laboratorium (se information till höger). Efter en beställd analys skickas flaskor hem via posten. Prov skall tas och lämnas in samma dag. Håll gärna provet kylt tills du lämnat in det.

Ingående analyser

Mikrobiologisk analys: Ger svar på om dricksvattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer. En mikrobiologisk analys är alltid rekommenderad.

Kemisk analys: Ger svar på om vattnet innehåller kemiska parametrar som järn, mangan, fluorid, koppar med flera. En kemisk analys är alltid rekommenderad.

Radonanalys: Ger svar på om vattnet innehåller radon. Radon varken smakar eller luktar någonting. Radon finns i berggrunden och en analys rekommenderas om man har en bergborrad brunn.

Metallanalys: Ger svar på om vattnet innehåller metaller som arsenik, bly, kadmium med flera. Sådana metaller finns inte normalt i grundvattnet och behöver inte analyseras om man inte har särskilda misstankar om att det kan finnas metaller i dricksvattnet.

Om du har problem med ditt dricksvatten

Om ett analyssvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid en fackman för att åtgärda problemen. Det är ganska vanligt att brunnens övre delar och lock behöver tätas, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper kan du behöva installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Om brunnen sinar

Ibland kan brunnar sina. Det gäller framförallt grävda brunnar. Om vattnet i brunnen inte räcker till beror det i regel på att grundvattennivån i området har sjunkit för mycket. Det kan också bero på att tillrinningen till brunnen minskat, till exempel genom att botten slammat igen. I så fall kan det hjälpa att rensa botten och lägga in ny sand och grus.

Om det finns grannar som är villiga att dela med sig av sitt vatten tillfälligtvis, kan kanske lösningen vara att man drar en slang på marken över till den egna brunnen. Man kan även kontakta Skara Energilänk till annan webbplats. De hyr ut vattenvagnar under en kortare tid med vattenpåse i
(1000 l). Skara Energi vill även ha möjligheten att få tillbaka den i förtid om det uppstår egna behov.

Om den grävda brunnen ofta sinar, kanske enda alternativet är att borra en brunn. Det är i vanliga fall inga problem att få tillräckligt med vatten från en borrad brunn. I vissa områden kan det ibland vara lite svårare att finna gott om vatten, men normalt finns tillräckligt med vatten för ett hushåll. Genom Brunnsarkivet på SGUlänk till annan webbplats kan man se hur mycket vatten brunnar i trakten har gett vid anläggandet.

Borrade brunnar som sinar kan ibland förbättras genom högtrycksspolning. Detta bör endast utföras av kunniga entreprenörer. Behöver du borra ny brunn bör du anlita en certifierad brunnsborrare eller ett brunnsborrningsföretag som tillhör någon branschorganisation. Du kan också vända dig till andra företag som kan lämna goda referenser.

Ibland kan brunnar sina på grund av att marker i omgivningen har dränerats eller att stora uttag av vatten börjat göras i närheten (exempelvis till bevattning). Kontakta i så fall länsstyrelsens enhet för vattenärenden för diskussion om dina rättigheter enligt miljöbalkens regler för vattenverksamheter.

Denna sida uppdaterades

Dela: