< >

Teglagärdet 1 och 2

Beskrivning

Vid kommunstyrelsens sammanträde i Skara kommun i september 2019 fattades beslut om att utreda planmässiga förutsättningar för ett äldreboende inom det områdesom kallas Teglagärdet i centrala Skara.

Uppdraget är att utreda planmässiga förutsättningar för att ändra rådande detaljplan. Fortsatt planläggning utgår från ett så kallat utökat förfarande då den anses vara av större allmänt intresse. Beslut om antagande av detaljplanen förväntas ske under första hälften av år 2020.
Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900 i lydelse enligt SFS 2019:412.

Planens preliminära syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för ett äldreboende med hänsyn till stadsbilden och gröna värden.

Samråd

Synpunkter på detaljplanen ska ha inkommit till plankontoret senast 27 mars. Synpunkter sänds skriftligt till Skara kommun, Kommunstyrelsen, 532 88 Skara eller mailas till skara.kommun@skara.se.

Denna sida uppdaterades 2020-07-01

Dela: