< >

Sörskogen norra, Skara

Beskrivning

2016 tog Skara kommun fram ett bostadsförsörjningsprogram, där kommunens riktlinjer för kommande bostadsbebyggande presenterades. Försäljningen av kommunala villafastigheter har sedan dess gått över förväntan och det finns nu behov av nya fastigheter till kommunens tomtkö.

Att fortsätta med byggnationen i Sörskogen ses som en naturlig fortsättning till det attraktiva bostadsområdet och går i linje med bostadsförsörjningsprogrammet. Området ligger i direkt anslutning norr om det befintliga området Sörskogen. I planen behandlas även frågan om en förskoleverksamhet är möjlig inom området.

Samråd

Förslag till detaljplan för Sörskogen norra etapp 2, del av Kronäng 11:1 i Skara

Kommunstyrelsen i Skara har gett Plan- och byggenheten i uppdrag att se över möjligheten att ta fram en ny detaljplan för del av Kronäng 11:1. Nu har ett förslag tagits fram som skickas ut till berörda sakägare, så att ni kan lämna eventuella synpunkter på förslaget till den nya detaljplanen.

2016 tog Skara kommun fram ett bostadsförsörjningsprogram, där kommunens riktlinjer för kommande bostadsbebyggande presenterades. Försäljningen av kommunala villafastigheter har sedan dess gått över förväntan och det finns nu behov av nya fastigheter till kommunens tomtkö.

Att fortsätta med byggnationen i Sörskogen ses som en naturlig fortsättning till det attraktiva bostadsområdet och går i linje med bostadsförsörjningsprogrammet. Området ligger i direkt anslutning norr om det befintliga området Sörskogen. I planen behandlas även frågan om en förskoleverksamhet är möjlig inom området.

Detaljplanen har presenterats för Kommunstyrelsen den 7 mars, som beslutat att sända ut planen på samråd.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på Trädgårdsgatan 2 i Skara.

Vem som helst får lämna synpunkter, men om du äger fastigheter, eller bor inom planområdet räknas du som sakägare. Då kan du ha rätt att överklaga en detaljplan, detta förutsatt att du lämnat dina synpunkter på vad det är i detaljplanen som du motsäger dig. Kommunala nämnder och en rad statliga organ och ämbetsverk, t ex länsstyrelsen får också lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter på detaljplanen ska senast fredagen den 13 april 2018 ha inkommit skriftligt till Skara kommun, Kommunstyrelsen, 532 88 SKARA eller mailas till skara.kommun@skara.se.

Antagande

Kommunfullmäktige i Skara kommun har den 30 september 2019, § 117 beslutat att anta detaljplanen för Sörskoggen Norra, etapp 2, del av Kronäng 11:1 i Skara.


Denna sida uppdaterades 2020-07-02

Dela: