< >

Skaravallen

Förslag till detaljplan för Skaravallen i Skara tätort, Västra Götalands län

Beskrivning

Kommunstyrelsen har gett Plan- och byggenheten i uppdrag att ta fram en ny detaljplan över Skaravallen för att möta beräknat framtida lokalbehov för skola och förskola. 

Granskning

Förslag till detaljplan för Skaravallen har varit ute på samråd under maj månad. Inkomna synpunkter har behandlats och förslaget går nu ut för granskning.
Vem som helst får lämna synpunkter, men om du äger fastigheter, eller bor inom planområdet räknas du som sakägare och har rätt att överklaga en detaljplan.

Synpunkter på detaljplanen ska senast måndagen den 27 juli 2020 ha inkommit skriftligt till Skara kommun, Kommunstyrelsen, 532 88 SKARA eller via e-post till skara.kommun@skara.se. Från dina synpunkter ska det framgå vad det är i detaljplanen som du motsäger dig.

Frågor om planförslagets innebörd och konsekvenser ställs till planarkitekt Linda Fröberg, telefon 0511-320 13

Denna sida uppdaterades 2020-11-02

Dela: