< >

Pickagården, Varnhem

Kommunen har tagit initiativ till en ny detaljplan för bostadsområdet Pickagården i Varnhem, Skara kommun. Förslaget innebär i korthet:

  • Möjlighet till omkring 5-8 nya bostäder i den norra delen av dödisgropen
  • Bostadshus medges i 1-1½ våning med möjlighet till suterrängvåning där markförhållandena passar för det
  • Befintlig gång- och cykelväg på norra sidan av gropen byggs om till enkelriktad lokalgata
  • Minskning av mark som inte får bebyggas ger utökad byggrätt för många bostadshus
  • Möjlighet att - som tidigare - använda dödisgropen som fårhage

Detaljplanen presenterades för Kommunstyrelsen den 6 april 2022 (§ 88) då mötet beslöt att sända planen på samråd för att inhämta synpunkter på planförslaget.

Plankarta och planbeskrivning

Plankarta och planbeskrivning finns nedan. Fler utredningar tillhörande detaljplanen finns på kommunens anslagstavla i Stadshuset på Södra Kyrkogatan 2 i Skara.

Pickagården planbeskrivning samråd 220603 Pdf, 2.5 MB.

Pickagården detaljplan 220601 Pdf, 476.7 kB.

Lämna synpunkter senast 2 augusti 2022

Vem som helst får lämna synpunkter, men om du äger fastighet, eller bor inom planområdet räknas som sakägare och har rätt att överklaga en detaljplan.

Synpunkter på detaljplanen ska senast tisdagen den 2 augusti 2022 ha inkommit skriftligt til:l Skara kommun, Kommunstyrelsen, 532 88 SKARA eller mejlats till skara.kommun@skara.se. Av dina synpunkter ska det framgå vad det är i detaljplanen som du motsäger dig.

Frågor och handlingar till e-post

Hör av dig till planarkitekt Axel Demker om du vill ha alla handlingar sänt per post eller digitalt via e-post. Frågor om planförslagets innebörd och konsekvenser ställer du till planarkitekt Axel Demker, 0511-320 67, axel.demker@skara.se

Denna sida uppdaterades