Brunsbomarken detaljplan
< >

Förslag till detaljplan för Brunnsbomarken

På privat initiativ har Brunnsbomarken 7:1 och 4:3 planlagts för bostadsändamål. Planförslaget omfattar ca 4 ha mark och tillåter bostäder i 2 våningar. Planförslaget skickas till berörda sakägare för möjlighet att lämna synpunkter. Detaljplanen presenterades för Kommunstyrelsen den 10 juni 2020 då mötet beslöt att sända planen på samråd. Planen har även varit ute på granskning under oktober 2020. 

Den 23 februari beslöt kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Den som inte är nöjd med beslutet kan överklaga inom 3 veckor från att protokollet är justerat och meddelande anslås på kommunens anslagstavla. Överklagan ska vara kommunen till handa senast den 29 mars. 

Mer praktisk information om hur överklagan går till finns här.PDF 

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en bostad i området kan du gå in och göra en intresseanmälan här www.brunnsbomarken.selänk till annan webbplats.

Frågor

Frågor om planförslagets innebörd och konsekvenser ställs till Planarkitekt Linda Fröberg, 0511-32013

Denna sida uppdaterades

Dela: