< >

Bocken 1, Skara

Beskrivning

Syftet med planändringen är att ge förutsättningar för framtida utveckling av fastigheten. Idag är användningen handel och större delen av fastigheten är belagd med reglering av vart byggnader inte får placeras (prickmark). Planen togs fram under 70-talet med syftet att etablera en av regionens största dagligvarubutiker och därtill en stor parkering för att täcka behovet av kunder som färdas med bil. Fastighetsägaren har ställt frågan till kommunen om att kunna komplettera fastigheten med ytterligare byggnation, vilket nu föranleder en detaljplaneändring.

Samråd

Förslag till detaljplan för Bocken 1 i Skara

Kommunstyrelsen har gett Plan- och byggenheten i uppdrag att se över möjligheten att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Bocken 1 i Skara. Ett förslag har tagits fram som varit föremål för samråd under november och början av december 2018. Utifrån inkomna synpunkter kan planförslaget arbetas om och sedan ställas ut i början av 2019 för ytterligare samråd till allmänhet och berörda sakägare.

Granskning

Kommunstyrelsen har den 22 maj 2019 godkänt granskningshandlingarna till detaljplan för Bocken 1 och beslutat om att planen ska ställas ut för granskning i 2 veckor enligt PBL kap. 5 §18. Ambitionen är att planen antas av kommunfullmäktige den 17 juni 2019.
Förslag till detaljplan för Bocken 1, upprättad i oktober 2018, reviderad i april 2019 finns för granskning mellan den 25 maj till den 10 juni 2019. Planhandlingarna finns bifogade i detta utskick och på Plan- och byggenhetens kontor på Trädgårdsgatan 2 i Skara. Planhandlingar finns för nedladdning på kommunens hemsida www.skara.se under rubriken Bygga, Bo & Miljö/ Planer och projekt/ Planer på gång/ Bocken 1.

Synpunkter på detaljplanen ska ha inkommit till plankontoret senast måndagen den 10 juni. Synpunkter sänds skriftligt till Skara kommun, Kommunstyrelsen, 532 88 Skara eller mailas till skara.kommun@skara.se.


Denna sida uppdaterades 2020-01-15

Dela: