< >

Bocken 1, Skara

Beskrivning

Syftet med planändringen är att ge förutsättningar för framtida utveckling av fastigheten. Idag är användningen handel och större delen av fastigheten är belagd med reglering av vart byggnader inte får placeras (prickmark). Planen togs fram under 70-talet med syftet att etablera en av regionens största dagligvarubutiker och därtill en stor parkering för att täcka behovet av kunder som färdas med bil. Fastighetsägaren har ställt frågan till kommunen om att kunna komplettera fastigheten med ytterligare byggnation, vilket nu föranleder en detaljplaneändring.

Samråd

Förslag till detaljplan för Bocken 1 i Skara

Kommunstyrelsen har gett Plan- och byggenheten i uppdrag att se över möjligheten att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Bocken 1 i Skara. Ett förslag har tagits fram som varit föremål för samråd under november och början av december 2018. Utifrån inkomna synpunkter kan planförslaget arbetas om och sedan ställas ut i början av 2019 för ytterligare samråd till allmänhet och berörda sakägare.

Kommunstyrelsen har den 22 maj 2019 godkänt granskningshandlingarna till detaljplan för Bocken 1 och beslutat om att planen ska ställas ut för granskning i 2 veckor enligt PBL kap. 5 §18. Ambitionen är att planen antas av kommunfullmäktige den 17 juni 2019.

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade anta detaljplanen för Bocken 1 den 17 juni 2019.

 

Denna sida uppdaterades 2020-07-02

Dela: