< >

Bernstorp 4:1 m.fl.

Beskrivning

Den fjärde september 2019 beslutade kommunstyrelsen att tillstyrka förfrågan om planbesked och inleda planläggning (§ 180) av fastigheterna Gjutaren 6, Bernstorp 4:1 och Nyboholm 4:1enligt 5 kap 2 § Plan- och bygglagen 2010:900.

Området omfattas idag av detaljplan B 401 som medger industri och kontor. Syftet med planarbetet är bland annat att utreda planmässiga förutsättningar för utökad exploatering inom rådande plan- och användningsgränser. Bland annat ska den högsta tillåtna byggnadshöjden utredas.

Planarbetet syftar även till att utreda förutsättningarna för att ta bort en inte genomförd industrigata norr om fastigheten Gjutaren 6, inom fastigheterna Bernstorp 4:1 och Nyboholm 4:1. Marken som idag är planlagd som industrigata förhindrar genom sin dragning etablering av lämpliga verksamheter och anses inte utgöra ett allmänt intresse.

Fastigheterna Gjutaren 6, Bernstorp 4:1 och Nyboholm 4:1 ligger i den västra delen av centrala Skara, cirka 300 meter väster om väg 184.

Underrättelse om antagande av Detaljplan Bernstorps nordvästra verksamhetspark del 1, Skara kommun


Kommunfullmäktige i Skara kommun har antagit detaljplanen den 1 April, beslut KS § 74/20200401.

Den som inte är nöjd med kommunfullmäktiges beslut kan överklaga skriftligt hos länsstyrelsen. Endast den som tidigare skriftligen har framfört synpunkter som inte tillgodosetts får överklaga. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen men sändas eller lämnas till Skara kommun, kommunstyrelsen.

Tala om vilket beslut som överklagas genom att ange ärendets diarienummer (som finns i sidhuvudet), samt datum och paragraf för beslutet. Ange också varför beslutet är felaktigt och hur det bör ändras.

För att länsstyrelsen ska kunna ta upp ärendet måste skrivelsen ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 28 April 2020. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer.

Skicka skrivelsen till: Skara kommun, Kommunstyrelsen 532 88 Skara.
Frågor besvaras av Anders Aubry, telefon 0511-325 55 eller av Länsstyrelsen i Mariestad telefon 010-224 40 00.


Denna sida uppdaterades 2020-04-07

Dela: