< >


Markanvisning

Vad innebär markanvisning i Skara?

Genom så kallad markanvisning kan kommunen fördela mark till olika intressenter inför bebyggelse av kommunal mark. Den byggherre som får markanvisningen har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med kommunen om ny exploatering av marken.

Är du intresserad av markanvisningar, kontakta gärna vår mark- och exploateringsingenjör för att ställa frågor. Du kan också ställa dig på vår intresselista för markanvisningar för att få löpande information om markanvisningar i Skara.

Avslutad markanvisning

Munin 12

11 juni 2021 - 9 september 2021

BILDFÖRKLARING

Grönt Byggbar mark
Gult Mark som endast får bebyggas med uthus och garage
Rött Mark som inte får bebyggas

Information Munin 12

  • Detaljplan: Lagakraft vunnen
  • Ändamål: Bostäder och centrum
  • Tomtarea: 3 454 kvm
  • Högsta tillåtna BTA: 4 004 kvm
  • Maximalt våningsantal: 3 och 4 i olika delar av detaljplanen


Kommande markanvisning

Vattentornsparken, Bromsen 9


Gamla Vattentornet är ett stolt landmärke i Skara.

Belägna vid Vattentornsparken ca 200 m från busstationen finns två byggrätter med maximalt 220 kvm byggnadsyta vardera. Där kan byggnader om 3 våningar uppföras med maximalt 9,5 meters byggnadshöjd.

Fastigheten omfattar 1 940 kvm och parkering kan hyras i norra änden av parken om parkeringsbehovet inte helt kan lösas inom fastigheten.

Här läggs stor vikt vid gestaltningen då vi har flera kulturhistoriska byggnader i närheten såsom gamla vattentornet och gamla tingshuset.

Två flerfamiljshus inlagda på en karta för att visa var två nya bostadshus kan ligga.

Översiktskarta

Översiktskarta över Vattentornsparken.

Denna sida uppdaterades