Foto: Janne Andersson, 2013

< >

Stationsområdet, etapp 1

Granskning

Stationsområdet har under en längre tid varit föremål för tankar, idéer och utredningar som alla syftat till att omvandla området på något sätt. De olika utredningarna har skiljt sig åt men alla har gett uttryck för liknande problem. Området känns otryggt, mörkt och som en baksida av staden, att det inte har varit en representativ entré till Skara som stad. Mot bakgrund av detta tog kommunen fram ett planprogram för hela stationsområdet där den tänka utvecklingen av området har delats in i 3 etapper, detta är nu det första steget.

Detaljplanen syftar till att förtäta stadsstrukturen och skapa nya centrala stadsrum där bostäder och verksamheter får plats att utvecklas. Syftet är också att överbrygga den barriär som stationsområdet idag är mellan de södra och norra delarna av tätorten. Området ska även i fortsättningen ha funktionen som en transportnod för kollektivtrafiken och erbjuda möjlighet för pendlare att parkera. Målbilden är att skapa en bra och estetiskt tilltalande mötesplats som känns trygg att vistas i.

Detaljplansförslag presenterades för kommunstyrelsen den 7 februari. Därefter gick förslaget ut på granskning.


Tidplan

Detaljplanen för Stationsområdet har varit föremål för samråd under tiden 2 november till och med den 1 december 2017. Detaljplanen har skickats ut till sakägare och remissinstanser, varit uppsatt på samhällsbyggnadskontoret, Trädgårdsgatan 2 samt funnits tillgänglig för nedladdning på kommunens hemsida.

Efter samrådet har detaljplanen reviderats utifrån inkomna synpunkter och skickades därefter ut på granskning under tiden den 26 februari till 26 mars för ytterligare samråd med allmänheten.

Kf:s beslutade om att godkänna planen den 11 juni 2018. Beslutet har vunnit laga kraft, det vill säga när det har börjat gälla och inte längre kan överklagas.


Denna sida uppdaterades 2020-01-29

Dela: