< >

Hästhagen, Skara

Beskrivning

Verksamhetsområdet Hästhagen söder om E20 kommer att utökas. Den nya detaljplanen har som syfte att möjliggöra för verksamheter och handel att placera sig i ett attraktivt läge i anslutning till vägnätet på platsen. Området ligger i den sydvästra delen av Skara tätort, strax söder om E20 och öster om väg 184, i direkt anslutning till trafikplats Munkatorp.

Området består idag av skogsmark med undantag för en mindre teknisk anläggning (mast). En viktig aspekt i planarbetet är att behålla gröna stråk med de natur- och rekreationsvärden som finns i anslutning till Petersburg.

Granskning

Förslag till detaljplan för Hästhagen, del av fastigheten Hospitalsgården 5:1 i Skara

Kommunstyrelsen i Skara har gett Plan- och byggenheten i uppdrag att se över möjligheten att ta fram en ny detaljplan för del av Hospitalsgården 5:1. Nu har ett förslag tagits fram som skickats ut till berörda sakägare och tillgängliggörs för allmänheten under tiden för granskning.

Syftet med den nya detaljplanen är att ge möjlighet för verksamheter och handel att etablera sig i ett fördelaktigt läge utmed E20.

Detaljplaneförslaget har presenterats för kommunstyrelsen den 13 juni, som beslutat att sända ut det för granskning.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på Trädgårdsgatan 2 i Skara.

Vem som helst får lämna synpunkter, men om du äger fastigheter, eller bor inom planområdet räknas du som sakägare. Då kan du ha rätt att överklaga en detaljplan, detta förutsatt att du lämnat dina synpunkter på vad det är i detaljplanen som du motsäger dig. Kommunala nämnder och en rad statliga organ och ämbetsverk, t ex länsstyrelsen får också lämna synpunkter på förslaget.

Tidplan

Synpunkter på detaljplanen ska senast fredagen den 24 augusti 2018 ha inkommit skriftligt till Skara kommun, Kommunstyrelsen, 532 88 SKARA eller mailas till skara.kommun@skara.se.


Denna sida uppdaterades 2018-07-06

Dela: