< >

Grundvatten

Grundvatten bildas genom att regn och smältvatten tränger ner genom markytan och fyller porer i marken och sprickor i berggrunden eller genom läckage från till exempel vattendrag till omgivande mark.

Normalt kan det sägas finnas två typer av grundvatten, det som finns i jordlagren och det som finns i berggrunden.

Förutsättningar i Skara kommun

De senaste åren har grundvattennivåerna tidvis varit låga och nederbörden mindre än normalt. Skara kommuns invånare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp får sitt vatten från Vättern. Det är Borgunda vattenverk som producerar vattnet och ser sedan till att det transporteras till ett milslångt ledningsnätverk som bl.a. försörjer Skara kommun med rent dricksvatten. I Vättern är det inte samma risk att vattnet sinar. Däremot är kapaciteten i vattenverk och ledningar begränsad och kan i kombination med hög efterfrågan leda till brist på vatten.

Smart vattenanvändning

Även om vi inte infört någon begränsning i användandet av vatten, till exempel bevattningsförbud, är det viktigt att tänka på hur du använder vatten, speciellt när grundvattennivåerna är låga. Med smart vattenanvändning och goda vattenvanor räcker vårt gemensamma och värdefulla vatten längre.

Följ läget hos SMHI

På SMHI:s webb kan du se var det är risk för vattenbrist. Här kan du själv följa utvecklingen av bland annat markvatten, grundvattennivåer, risk för vattenbrist, nederbörd och temperatur i vår region.

Denna sida uppdaterades