< >

Dricksvatten företagare

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Det används i dryck, i matlagning och i livsmedelsproduktion. Därför är det viktigt att vattnet är rent och att det kontrolleras regelbundet. Du som producerar dricksvatten är ansvarig för att det håller rätt kvalitet.

I Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter finns krav på bland annat dricksvattnets kvalitet. Reglerna gäller inte dricksvatten från vattenverk som levererar mindre än 10 kubikmeter per dag eller försörjer färre än 50 personer.

Om dricksvattnet levereras som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet, t.ex. en restaurang eller café med egen brunn, gäller däremot dricksvattenföreskrifterna oavsett hur mycket eller lite vatten som produceras.

Registrera din dricksvattenanläggning

Om din dricksvattenanläggning omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska den registreras hos miljöenheten.
Följande verksamheter ska registreras:

  • Vattenverk som producerar mer än 10m³ dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer.
  • Vattensamfällighetsförening som producerar mer än 10m³ dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer.
  • Dricksvatten som produceras och erbjuds på en kommersiell eller offentlig verksamhet, t.ex. restauranger, förskolor, bygdegårdar och campingplatser.

Vad är en dricksvattenanläggning?

Det är din dricksvattenbrunn, en vattensamfällighet eller ett mindre vattenverk.

Dricksvattenanläggningar kan se ut på olika sätt. Det kan vara en särskild byggnad med filter för rening av vatten, men det kan också vara en borrad brunn med pump. Filter och hydroforer kan även finnas i källaren till t.ex. i en restaurang.

Vattensamfälligheter

När en vattensamfällighet producerar mer än 10 m3 per dygn eller försörjer fler än 50 personer eller försörjer en livsmedelsanläggning med dricksvatten är dessa att betrakta som en dricksvattenanläggning enligt livsmedelslagstiftningen. Dricksvattenanläggningar ska registreras enligt livsmedelslagstiftningen, därmed ska rutiner för egenkontroll upprättas.

Distributionsanläggning

En distributionsanläggning är en sådan del av en anläggning för distribution av dricksvatten som avser rörledningar, pumpar, reservoarer eller liknande rörutrustning för distribution av dricksvatten. Det betyder att en distributionsanläggning kan vara en vattensamfällighet som köper kommunalt vatten för att sedan distribuera.

Vem ansvarar för dricksvattnet och dess kvalitet?

Enligt livsmedelslagstiftningen är det den som producerar eller tillhandahåller, dvs. hanterar, ett livsmedel som är ansvarig för att livsmedlet uppfyller myndigheternas regler, inklusive kvalitetskraven. I den kedja av tillhandahållanden som beskrivs ovan växlar ansvaret beroende på var i kedjan man befinner sig. Hanteringen behöver inte vara yrkesmässig för att den ska omfattas av föreskrifterna.

Egenkontroll

För dig som har en vattenanläggning som omfattas av dricksvattenföreskrifterna, finns krav på att din vattenanläggning ska ha ett egenkontrollprogram med provtagningsprogram. Provtagningsprogrammet ska fastställas av miljö- och byggnadsnämnden och egenkontrollprogrammet kommer att följas upp vid inspektion.

Det innebär också att:

  • Vattnet ska uppfylla de kvalitetskrav som anges i dricksvattenföreskrifterna.
  • Vattenverket ska uppfylla de krav som finns i föreskrifterna angående säkerhetsbarriärer, beskrivning av vattenverket (brunnskonstruktionen) med mera.

Provtagning och analyser

Normalkontroll av vattnet ska utföras minst två gånger per år och utvidgad kontroll av vattnet ska utföras minst en gång var tredje år. Läs mer i Dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30).

Vatten från annan producent

I vissa fall kan dricksvatten hämtas från annan producent som uppfyller kraven i dricksvattenföreskrifterna om inte det egna vattnet gör det. Det måste då finnas rutiner för att kontrollera exempelvis förvaring av vattnet och rengöring av behållare. Det egna vattnet kan ofta användas för disk och rengöring men vattnet måste ändå kontrolleras för att fastställa att det är tillräckligt rent.

Denna sida uppdaterades