< >

Avlopp företag och industri

Företag och industrier står för en stor del av det vatten som når reningsverket. Eftersom reningsverk finns till för att rena hushållens avloppsvatten får inte vattnet från verksamheter vara smutsigare, eller innehålla andra ämnen än det. Vi renar vattnet från organiskt material och näringsämnena kväve och fosfor. Ämnen som kan vara farliga för hälsa och miljö, till exempel kemikalier, olja och fett, ansvarar verksamheterna själva för att rena. Skara Energi är inte skyldiga att ta emot processvatten från industrier och företag, men det gör vi gärna så länge vattnet inte skadar eller stör ledningsnätet, reningsverket, vårt slam eller utgående vatten. Självklart får det inte heller orsaka hälsorisker för våra medarbetare. Nedanför har vi samlat olika riktlinjer som hjälper dig att miljöanpassa din verksamhet. Har du några frågor får du gärna kontakta Skara Energi.

Allmänna råd

Företag och industrier som är anslutna till ledningsnätet måste kunna visa att verksamhetens avloppsvattnet inte överskrider gällande värden. Om fel saker släpps ut kan det orsaka stor skada i vårt ledningsnät, våra pumpstationer, på Horshaga reningsverk och i Dofsan. Dessutom kan det även innebära hälsorisker för Skara Energis medarbetare. Därför har Svenskt Vatten fastställt generella krav för några av de vanligaste föroreningarna, exempelvis ammonium, fett, klorid och metaller. Kom ihåg, bara för att ett ämne inte omfattas av de generella kraven innebär det inte att det är fritt fram att släppas ut i avloppet!

Kortversionen av Svenskt Vattens riktlinjer är en bra introduktion för dig som vill ansluta din verksamhet till Ryaverket.

Kortversion av Svenskt vattens riktlinjer Pdf, 1.5 MB.

I den fullständiga versionen hitttar du varningsvärden för föroreningar i avloppsvatten under rubriken ”Krav och riktlinjer vid utsläpp till vatten” på sidan 25.

Fullständig version av Svenskt vattens riktlinjer Pdf, 3 MB.

Det arbetas just nu med varningsvärden och gränsvärden för Skara.

Fettavskiljare

Ska du öppna en restaurang? Äger du en fastighet där mat eller livsmedel bereds? Då behöver du förmodligen installera en fettavskiljare. För att veta vilka villkor som gäller kontaktar du Skara Energi AB, på telefon 0511-321 00.
Det är viktigt att förhindra fetthaltigt avloppsvatten från att hamna i ledningsnätet, eftersom när fettet kallnar och stelnar kan orsaka stopp. Stoppet kan i sin tur leda till att källare svämmas över eller att orenat avloppsvatten tvingas ledas ut i närliggande vattendrag. Det är varken bra för miljön eller billigt för den som orsakat stoppet.

Olje- och slamavskiljare

Bensinstationer, verkstäder och fordonstvättar är tre klassiska exempel på verksamheter som behöver olje- och slamavskiljare. För att veta vilka villkor som gäller ska du kontakta någon av Skara kommuns miljöinspektörer.  Kontakta dem innan du köper in eller installerar din utrustning. 
Det har visat sig ha mycket stor betydelse vilka kemikalier du använder i din verksamhet så välj miljösmart. Det är du som är ansvarig för det vatten du släpper ut.

Schakt- och länsvatten

Som vi nämnt tidigare är avloppsreningsverk byggda för att rena bort näringsämnen och organiskt material som finns i spillvatten. I reningsprocessen på reningsverket används energi och kemikalier. Allt onödigt vatten som tillförs reningsverket ökar miljöbelastningen och bidrar också till att vår rening fungerar sämre.

Vatten som inte är spillvatten och inte innehåller ämnen som reningsverket kan göra något åt ska normalt sett därför inte avledas till spillvattennätet. Dit hör schaktvatten och länsvatten.

Kontakta någon av Skara kommuns miljöinspektörer för att få veta vilka krav som gäller för att släppa ut vattnet till närmaste recipient.

Denna sida uppdaterades