< >

Nedskräpning

Vi har alla ett ansvar att se till att det är rent och snyggt omkring oss. Tänk på att du tar med dig skräpet när du haft utflykt och fikat i naturen!

Med skräp avses bland annat plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat liknande. Det finns inte något krav på att skräpet ska vålla otrevnad eller skada. Miljö- och byggnadsnämnden kan förelägga dig som skräpat ned att städa efter dig och ska dessutom anmäla nedskräpningen till polis- eller åklagarmyndighet om det finns misstanke om brott

Nedskräpning i naturen

Ditt grovavfall, till exempel din gamla soffa tar du självklart med dig till någon av återvinningscentralerna i kommunerna.

Om du ser att det är nedskräpat med stora volymer skräp, eller skräp som kan innehålla farliga kemikalier, så kan du kontakta oss. Du behöver i så fall ange exakt plats där skräpet finns. Det bästa är om du kan markera platsen på en karta och skicka eller lämna till oss. Du ska även berätta vilken typ av skräp som finns på platsen. Vi gör sedan en bedömning om klagomålet är befogat. Den som skräpat ned kommer att kontaktas och uppmanas att städa.

Nedskräpning på tomtmark

Det är du som fastighetsägare som ska hålla ordning på din tomt. Enligt plan- och bygglagen ska tomter hållas i vårdat skick. Om du har synpunkter på om en tomt är nedskräpad så kontaktar du plan- och byggenheten.

Nedskräpning på allmän plats eller inom kommunägt park- och naturområde

Kommunen har normalt ansvaret för att se till att det inte är nedskräpat på allmän plats inom detaljplanelagt område. Om du anser att det är nedskräpat på allmän plats kontaktar du Service & Teknik.

Nedskräpning vid återvinningsstationer

Anmälan om nedskräpning vid återvinningsstationer görs till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). FTI är ansvariga för att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i Sverige.

Nedskräpning vid sophantering

Nedskräpning eller bristande sophantering utomhus kan vara otrevligt men bedöms inte utgöra en risk för närboendes hälsa och kan därför inte utredas med hjälp av miljöbalken.

Om sopkärl inte räcker till, eller om sopor kontinuerligt slängs utanför, ska du kontakta fastighetsägaren. Om fastighetsägaren inte gör något åt det, kan du kontakta Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). De kan utreda om det behövs fler sopkärl eller fler soptömningar.

Nedskräpning är straffbart

Enligt 15 kapitlet 30§ miljöbalken får ingen skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.
Denna bestämmelse innebär ett allmänt förbud mot nedskräpning utomhus på platser som allmänheten har tillträde eller insyn till. Förbudet gäller alla som skräpar ner på sådana platser, alltså även för den som äger fastigheten. Förbudet gäller oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden. Vad som är skräp har inte närmare definierats i bestämmelsen.

Klagomål om nedskräpning

Om du har klagomål om nedskräpning bör du i första hand vända dig till fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren. Det kan många gånger vara så att personen eller verksamheten i fråga inte själva är medvetna om den störning som de orsakar och man kan då komma överens om en lösning som fungerar för alla parter. Får du ingen hjälp eller om problemet kvarstår så kan du vända dig till miljö- och byggnadsnämnden för vidare handläggning. Dokumentera gärna nedskräpningen med foton.

Som regel gäller följande vid nedskräpningsanmälningar:

  • Nedskräpning i naturmark eller på tomtmark anmäls till miljö- och byggnadsnämnden

  • Om nedskräpningen skett på kommunal mark eller inom tätbebyggt område kontaktas Service & Teknik.

  • Nedskräpning utmed vägar anmäler du till väghållaren. Vid större vägar är det oftast Trafikverket som är väghållare. Väghållaren kan även vara kommunen eller enskild.

  • Nedskräpning kring återvinningsstationer anmäls till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på telefonnummer 0200-88 03 11. Uppge även stationsnummer till den återvinningsstation det gäller.

Hitta en återvinningsstation Länk till annan webbplats.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen Länk till annan webbplats.

Trafikverket Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades