Jättelokan är storväxt och kan bilda mycket stora och täta bestånd. Dess växtsaft kan i kombination med solljus orsaka svåra blåsor på huden.

 

< >

Invasiva arter

När främmande arter sprider sig i miljön kan de orsaka problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa och för samhället. Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter”.

Många utländska prydnadsväxter har vandrat ut från trädgårdarna och spritt sig i landskapet längs vägkanterna. Flera av dem har nu en månghundraårig historia som vilda arter i Sverige. Andra, såsom vresros, lupin och det kanadensiska gullriset, har fått stor utbredning först under 1900-talet.

Jättelokan och tromsölokan, ursprungligen införd som prydnadsväxt, men nu under spridning i stora delar av landet, innehåller växtsafter som kan orsaka allvarliga hudskador hos människan. Försök att utrota dessa arter görs här och var, hittills dock med begränsad framgång.

Främmande arter kan introduceras även oavsiktlig genom att följa med i transporter av andra varor och gods.

Rapportera invasiva arter!

De arter som vi har mest bekymmer med i Västra Götalands län är jätteloka, jättebalsamin, gul skunkkalla, parkslide, vresros, blomsterlupin och sjögull.

Rapportera även fynd av andra arter som finns med på EU:s lista över invasiva främmande arter.

EU-listade arter som finns i Sverige

Tolv av de EU-listade arterna bedöms vara etablerade i landet.

Några främmande arter som är eller riskerar bli invasiva i Sverige, men som inte omfattas av några regler

Nedan är några av de mest problematiska invasiva främmande arterna i Sverige. Det finns ännu inga lagstadgade skyldigheter vad gäller dem, men eftersom de kan orsaka allvarlig skada på våra ekosystem rekommenderar Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten att man hjälper till att begränsa spridningen.

Här rapporterar du

Det enklaste sättet att rapportera är via mobilen och direkt på den plats där växten finns. Gå in på www.invasivaarter.nu Länk till annan webbplats. - du behöver inte logga in. Du söker upp bilden på arten du ska rapportera och klickar dig sedan enkelt vidare.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägareansvaret gäller för alla – för privatpersoner, t.ex. de som har en trädgård, för kommunala och statliga fastighetsägare och för bolag som äger fastigheter. Även den som innehar en fastighet med någon form nyttjanderätt kan ha ett ansvar för invasiva främmande arter på fastigheten. EU-förordningen innehåller ett förbud mot att avsiktligen låta dessa arter reproducera sig, växa eller odlas. Har en fastighetsägare eller -innehavare fått kännedom om att det på deras fastighet växer en art som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter har fastighetsägaren/-innehavaren alltså en skyldighet att bekämpa arten. Denna skyldighet gäller i alla typer av miljöer, både odlad miljö som t.ex. produktionsmark för skogsbruk, jordbruk och trädgårdar, men också orörd naturmiljö.


Parkslide är en seglivad växt med mycket stark spridningskraft, som har förmågan att ta över stora områden snabbt och tränga ut andra arter. Till utseendet är den lik bambu.

Denna sida uppdaterades