< >

Naturvård

Kommunens naturvårdsarbete

Naturvården syftar till att naturvärden, den biologiska mångfalden, ekosystemtjänster och friluftslivet ska bevaras och utvecklas. Kommunen arbetar brett med att sprida kunskap och förståelse om naturen i och runt Skara samt med att skydda och vårda särskilt värdefulla livsmiljöer, djur och växter.

Har du frågor kring något som rör naturvård, kontakta kommunens miljöstrateg på miljöenheten.

Naturvårdsprojekt

Kommunen är ofta involverad i olika typer av lokala naturvårdsprojekt, så kallade LONA-projekt. Projekten finansieras av Naturvårdsverket. Syftet med projekten är att stimulera kommunens och lokala föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Under åren har Skara kommun bland annat genomfört flera våtmarksprojekt och även ett bevarandeprojekt för flodkräftan.

Vingängen - kommunens egna naturreservat

Vingängen är ett naturreservat som bildades 2010. Det är det första och hittills enda kommunala naturresveratet i Skara. Utöver Vingängen finns många naturreservat och Natura 2000 områden inom Skara kommun, speciellt många finns i Valle.

Naturreservatet Vingängen bjuder på en spännande blandning av biologi, kulturhistoria och friluftsliv. Naturreservatet ligger intill och söder om tätorten Axvall. Genom reservatet går elljusspår och stigar som tar dig in i vackra ekhagar, öppna betesmarker och stämningsfulla skogsmarker.

Hornborgasjön - en enorm naturvårdssatsning

Den kanske största naturvårdsatsningen i Skaras historia är Hornborgasjön som efter restaureringen i mitten av 1990-talet åter är en av landets förnämsta fågelsjöar. Trandansen, vid sjöns sydvästra sida, är känd över hela världen. Varje år lockar de cirka 10 000 rastande tranorna uppemot 150 000 besökare.

Hyggesfritt skogsbruk

Den tätortsnära skogen sköts med metoder som liknar de som används inom hyggesfritt skogsbruk. Målet är att skogen på lång sikt ska kunna brukas utan att marken någonsin blir så kal som vid slutavverkning genom kalhuggning. Vid hyggesfritt skogsbruk är marken kontinuerligt skogbevuxen och ett visst minsta virkesförråd ska finnas kvar efter avverkning.

Denna sida uppdaterades

Dela: