< >

Vi har antagit Kommunernas klimatlöften


Vår kommun deltar i satsningen Kommunernas klimatlöften. Den består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning.

I juni bjöd Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen formellt in alla kommunstyrelser att anta löften senast den 1 december. Kommunen bestämmer själva vilka och hur många löften de vill anta och därefter genomföra under 2021.

Kommunstyrelsen har beslutat att avge följande 16 klimatlöften

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandling
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentliga verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
16. Vi prioriterar egen solel
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Genomförande 2021

Skara kommun har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2021. Flera förvaltningar och kommunala bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet av de olika åtgärderna. Klimat 2030 kommer att erbjuda stöd i genomförandefasen med ambitionen att göra en stödinsats för varje åtgärd, exempelvis anordna en workshop för de kommuner som antagit ett specifikt klimatlöfte.

För mer information om Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om Länk till annan webbplats.

Skara kommun är stolt över att vara med i denna satsning!


Denna sida uppdaterades