< >

Köldmedia

Köldmedier är ämnen som ingår i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditionering. De består av ämnen som bidrar till växthuseffekten. För att minimera klimatpåverkan finns flera regler att förhålla sig till för den som ansvarar för en anläggning. Syftet med reglerna är att förhindra utsläpp av miljöfarliga fluorerade växthusgaser, också kallade F-gaser.

Hur miljöfarligt ett köldmedium är uttrycks i koldioxidekvivalenter (CO2e) som anger hur mycket ett utsläpp av ett visst köldmedium påverkar växthuseffekten.

Dessa regler gäller

Vid nyinstallation ska miljöenheten informeras via E-tjänst i självserviceportalen minst sex veckor innan installationen utförs om du låter installera ett aggregat vars köldmedieinnehåll motsvarar 14 ton CO2e eller mer. Detsamma gäller vid konvertering i kylutrustning på 14 ton CO2e eller mer då ett köldmedium ersätter ett annat.

Tänk på att den som köper en ny utrustning är skyldig att ta hänsyn utrustningens miljöpåverkan. Det kan till exempel gälla vilken mängd eller typ av köldmedier anläggningen har och hur mycket el den förbrukar.

För att räkna ut CO2e multipliceras mängden köldmedium (kg) med köldmediets GWP-faktor (Global Warming Potential). GWP-faktor anger hur stor växthuseffekt utsläpp av ett kg köldmedium har i jämförelse med utsläpp av ett kg koldioxid (CO2). Detta kan vara till stor hjälp för dig som ska installera en ny utrustning eller byta ut ett köldmedium mot ett annat för att kunna välja ett köldmedium som kan ge så liten påverkan som möjligt.

Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 får inte fyllas på vid installation och service av utrustningar som innehåller mer än 40 ton CO2e (vilket motsvarar 10 kilo R404A). Förbudet gäller från och med den 1 januari 2020.

Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 får inte fyllas på vid installation och service av utrustningar som innehåller mer än 40 ton CO2e (vilket motsvarar 10 kilo R404A). Förbudet gäller från och med den 1 januari 2020.

Läckagekontroll ska utföras minst en gång per år för alla aggregat med köldmedier som motsvarar 5 ton CO2e och mer. Är aggregatet större krävs tätare kontroller.

Om din anläggning innehåller aggregat vars totala köldmediemängd tillsammans motsvarar 14 ton CO2e eller mer ska en årsrapport lämnas in till miljöenheten under perioden 1 januari till senast den 31 mars året efter det år som rapporten avser. Det är bara aggregat som har krav på läckagekontroll (över 5 ton CO2e) som ingår i beräkningen av den totala köldmediemängden.

Det är viktigt att alltid anlita certifierade kylservicetekniker vid service av aggregat, den lagstadgade läckagekontrollen och vid andra ingrepp. Information om ett företag eller person är certifierad finns på INCERTs webbplats.

www.incert.se Länk till annan webbplats.

Som operatör (ansvarig verksamhetsutövare) av aggregat med köldmedia är du skyldig att se till att reglerna följs. Miljöenheten granskar alla årsrapporter för att se till att lagstiftningen följs. Upptäcks överträdelser av reglerna att utföra läckagekontroller, inkomma med årsrapport innan 31 mars eller att anlita behörig tekniker är miljöenheten skyldig att utfärda miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgift är ett förutbestämt belopp i lagstiftningen som en operatör ska betala vid dessa överträdelser, avgiften tillfaller staten.

Denna sida uppdaterades