< >

Enskilda avlopp

Ska du anlägga ett nytt eget avlopp? Eller har ditt gamla slutat att fungera?

Innan du påbörjar arbetet ska du skicka in en blankett med ansökan eller anmälan till miljöenheten. Blankett hittar du på denna sida. Enskilda avlopp kräver tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden enligt miljöbalken. Det gäller både permanentbostäder och fritidshus, både vattentoaletter och torrtoaletter.

Fastighetsägare som inte kan eller vill anslutna till det kommunala avloppsnätet måste ordna en enskild avloppsanläggning. Det är fastighetsägaren själv som ansvarar för att det egna avloppet är i gott skick. Det finns olika tekniker för att rena avloppsvatten och fastighetens förutsättningar är grunden för vilken typ av anläggning som är lämplig.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016/17) kräver att 70–90 procent av fosforn ska tar bort ur avloppsvattnet och att återvinning av näringsämnen ska möjliggöras.

Läs gärna på om enskilda avlopp i Avloppsguiden Länk till annan webbplats. och/eller kontakta miljöenheten för mer information och råd.

Lagar och regler kring enskilt avlopp

Vill du veta vilka lagar och regeler som gäller när du ska installera ett enskillt avlopp? Läs om detta här Pdf, 1.3 MB..

Avloppsinventering 

Miljöenheten inventerar årligen enskilda avlopp för att se till att de lever upp till de miljökrav som finns. Om avloppsvattnet inte renas tillräckligt ställs krav på fastighetsägaren att åtgärda problemet.

Näring från avlopp göder vattendrag, sjöar och hav vilket orsakar algblomning och minskad fiskreproduktion. Även grundvattnet kan påverkas negativt då bakterier kan spridas via utsläpp av avloppsvatten. Miljö- och hälsoskyddsenheten inspekterar därför ett antal enskilda avloppsanläggningar varje år. Anläggningar som inte klarar kraven måste bytas ut.

De som bor inom ett utvalt område får information om en kommande inventering. En enkät skickas också ut för att underlätta inventeringsarbetet. Avloppstillstånd som utfärdats för mer än tio år sedan och anläggningar som saknar tillstånd inventeras genom platsbesök. 

Avgifter och kostnader i samband med avlopp är inte skattefinansierade, de betalas alltså inte med skatter som kommunen får in. Det gäller både för de som är anslutna till det kommunala avloppsnätet och de som har eget avlopp. Därför behöver kommunen ta ut avgifter för det arbetet vi gör i samband med avlopp.

Vid handläggning av ansökan eller anmälan tas en avgift ut motsvarande fem timmars handläggningstid. Tiden och därmed kostnaden, kan öka om vi inte får in ett komplett underlag och avgiften varierar något med anläggningens komplexitet och antalet anslutna hushåll.

Vid inventeringsbesök kommer en tillsynsavgift tas ut om anläggningen bedöms ha brister. Tillsynsavgiften motsvarar tre timmars handläggningstid (timavgift för 2022 är 1127kr). I avgiften ingår tid för bl.a. platsbesök och administration.

 Kartbild: Inventeringsområde för 2022

Denna sida uppdaterades