< >

Cisterner/tank för brandfarlig vätska

Här hittar du som har eller ska installera cisterner viktig information om vad du behöver göra och tänka på.

Informera miljöenheten senast fyra veckor innan installationen påbörjas. Detta gäller även om du bara ska ställa upp en cistern tillfälligt.

Nedan finns länkar till Naturvårdsverkets föreskrifter och information från  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor – cisterner - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.


MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

En cistern ovan jord ska placeras på ett stadigt och tätt underlag samt vara skyddad mot yttre påverkan. Den ska kunna kontrolleras runt om och ha överfyllnadsskydd.

Alla cisterner bör ha ett sekundärt skydd, det vill säga en invallning som samlar upp eventuellt läckage och hindrar detta från att nå omgivningen. Cisterner utomhus bör ha tak så att inte regnvatten samlas i invallningen.

Cisternen ska besiktigas regelbundet och ska ha en märkning från senaste kontrollen med datum för när besiktningen utfördes och att datum är angivet för nästa besiktningstillfälle.

Kommunen ska få kännedom om:

  • installation av cistern för brandfarlig vätska eller spillolja kommer ske
  • skicka in kopior på utförda kontroller
  • om en cistern ska tas ur bruk
  • om det finns anledning att misstänka förorening av mark eller vattenområde

För att undvika läckage från cisterner som rymmer mer än 1 kubikmeter brandfarliga vätskor måste cisternen kontrolleras regelbundet. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om "Skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor" ska kopia på utförda kontroller skickas in till miljöenheten.

Om brandfarliga vätskor kommer ut i naturen kan både mark och vatten förorenas. Naturvårdverket har föreskrifter vilket ställer krav på den som äger en cistern att förebygga läckage. Tillsynsmyndigheten kontrollerar att du som äger en cistern följer dessa krav.

Innan en cistern för brandfarlig vätska installeras behöver miljöenheten få kännedom om cisternen är:

  • utanför vattenskyddsområde och rymmer mer än 1 kubikmeter eller
  • inom vattenskyddsområde och rymmer mer än 250 liter.

En cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Miljöenheten ska få kännedom om att cistern tagits ur bruk genom att skrotningsintyget skickas in.

Denna sida uppdaterades