< >

Folköl, tobak och e-cigaretter

Försäljning av tobak, folköl eller e-cigaretter

Om du vill börja sälja tobak, folköl och/eller e-cigaretter till konsumenter ska du anmäla det innan försäljningen börjar.

Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping har hand om ansökan om försäljning av tobak och tillsyn av tobak i Skara kommun. Kontakta Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping för alla frågor om tobak.

Den som säljer tobaksvaror ska ansöka hos Tillståndsenheten i samverkan som finns i Lidköpings kommun. För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd. Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsument, antingen i butik eller på distans, till exempel via internet.

Om du ska sälja till butik behöver du ett tillstånd för att sälja tobak genom partihandel. När du ansöker genomförs en utredning för att kontrollera om du kan få ett tillstånd. Om du till exempel är straffad eller inte betalat dina skatter så är det inte säkert att du får ett tillstånd. Om du inte får ett tillstånd kan du överklaga beslutet till domstol.

Till e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Om du ska sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare måste du anmäla det till kommunen innan du börjar försäljningen. Du ska kontrollera försäljningen och ta fram ett program för egenkontroll som ska vara tillgängligt på försäljningsstället. Det finns exempel på egenkontrollprogram i e-tjänsten och du ska skicka in det med din anmälan.

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör anmälan.

Anmälan om försäljning är kostnadsfri men kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift.

Till e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Om du ska sälja folköl måste du anmäla det till kommunen innan du börjar försäljningen. Du ska kontrollera försäljningen och ta fram ett program för egenkontroll som ska vara tillgängligt på försäljningsstället. Det finns exempel på egenkontrollprogram i e-tjänsten och du ska skicka in det med din anmälan.

Villkor för försäljning av folköl

  • Verksamheten ska bedrivas i en lokal som är avsedd för stadigvarande verksamhet med livsmedel, samt att försäljning av matvaror bedrivs i lokalen.
  • Folköl får inte säljas till ungdomar under 18 år
  • Den som bedriver detaljhandel eller servering av folköl är skyldig att utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn) och utarbeta ett lämpligt program för detta. I programmet ska det framgå former för identitetskontroll, vem som är ansvarig för verksamheten och hur personalen informeras om försäljningsbestämmelserna.

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör anmälan.

Anmälan om försäljning är kostnadsfri men kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift.

Till e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Tobaksvaror och folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Man får heller inte sälja till någon annan om man misstänker att varan ska lämnas till en person som inte har fyllt 18 år. Det är den som säljer som ska förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Vid tveksamma fall ska man begära legitimation.

Det är viktigt att veta att lagen inte ger utrymme för undantag även om förälder eller annan vårdnadshavare lämnat sitt godkännande.

Tobaksvaror som säljs till konsument får inte tillhandahållas i form av lösa cigaretter eller i förpackningar med färre än 20 cigaretter.

Den som säljer tobak, ecigaretter och folköl ska utöva egentillsyn över försäljningen. För denna tillsyn ska det finnas ett skriftligt program som ska arbetas fram av den ansvarige för butiken.

Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken. Detta innebär att hen även ansvarar för att personalen känner till de regler som gäller och att det skapas rutiner för ålderskontroll. Kassapersonalen har personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Ta kontakt med Tillståndsenheten I Samverkani Lidköping (TiS) när du har frågor gällande tobak, e-cigaretter och folköl.

Denna sida uppdaterades