< >

Radon

Radon är en gas som kan innebära en risk för människors hälsa. Om radongashalten överstiger riktvärdet 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) anses det vara en risk. Radon kan finnas i byggnadsmaterial, marken och i dricksvatten.

Att bo i en bostad med höga radonhalter under en längre tid ökar risken för att drabbas av lungcancer. Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Radon i bostäder orsakar i Sverige ca 500 lungcancerfall årligen, varav 50 bland personer som aldrig varit rökare.

Det enda sättet att undersöka halten av radon i inomhusluften är genom att mäta. Den bästa tiden för att mäta radon är under eldningssäsongen mellan den 1 oktober och 30 april. Mätningen ska pågå i minst två månader (helst under tre månader) någon gång under eldningssäsongen.

Att mäta radon är inte krångligt. Privatpersoner kan beställa direkt med beställningsformuläret som finns länkad i informationsrutan eller genom att kontakta oss på miljöenheten.
När beställningen av mätdosor görs genom Skara kommun, kommer en kopia av radonmätningen skickas till oss från Radonova. Den inkomna rapporten räknas som allmän handling i kommunens diariesystem.

Länk till beställningsformulär och kontaktuppgifter finns i informationsrutan. Bostadsrättsföreningar måste kontakta miljöenheten för beställning av mätdosor.

  • Ett mätpaket med 2 mätdosor till flerbostadshus kostar 475 kr inkl. moms. (Endast bostadsrättsföreningar)
  • Ett mätpaket med 2 detektorer till villaägare kostar 475 kr inkl. moms.

Det går även att beställa dosor för snabbmätning (indikerande mätning)

  • 676 kr inkl. moms per mätpaket med 2 detektorer för flerbostadshus
  • 755 kr inkl. moms per mätpaket med 2 detektorer för villaägare

För att veta vilka åtgärder som är lämpliga för att minska radonhalten i inomhusluften måste man först ta reda på källan till radonet. I de flesta fall kommer radonet från marken men det kan även komma från byggnadsmaterialet eller dricksvattnet om man har en egen bergborrad brunn. Mellan ca 1929 och 1975 användes lätt blåbetong som byggnadsmaterial. Denna betong är alunskifferbaserad och avger radongas. Om det är byggnadsmaterialet som är problemet åtgärdas radonhalten genom ökad luftomsättning. Luftomsättningen ökas bäst genom en mekanisk ventilation. Kommer radonet från marken gäller det att hindra radonet från att komma in i huset.

Radonsaneringar utförs av certifierade sakkunniga funktionskontrollanter. På Svensk Radonförening samt Boverkets hemsida (behörighet K, radonkompetens) kan du hitta företag som utför saneringar.

Den 21 mars 2018 beslutade regeringen att återinföra radonbidraget för bostäder med höga radonhalter. Bidraget kommer att kunna sökas från den 1 juli 2018. Bidraget riktar sig endast till småhusägare. Bidrag kommer att kunna ges för 50 % av kostnaden för åtgärderna, dock högst 25 000 kr. Det är Boverket som ansvarar för att ta fram föreskrifter och blanketter.

För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och stadigvarande bo i det hus där radonsaneringsåtgärderna kommer att genomföras. Bidrag får lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel och utgör en olägenhet som inte är ringa eller helt tillfällig. Ansökan om radonbidrag kan göras hos länsstyrelsen i det län där huset ligger från och med den 1 juli 2018. Den som bor i ett nybyggt hus får ansöka om radonbidrag tidigast två år efter det att huset tagits i bruk. Observera även att arbetet med åtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan har kommit in till Länsstyrelsen

Mer information om radon går att hitta på Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats. och Boverket Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades