< >

Boendemiljö

Vi vistas större delen av våra liv inomhus. Därför är det viktigt att inomhusmiljön inte påverkar oss negativt. Fastighetsägare har ansvar över inomhusmiljön i sina fastigheter. Om du inte är nöjd med inomhusmiljön hos den fastighetsägare du hyr av kan du vända dig till miljöenheten i Skara kommun. 

Fastighetsägare har ansvar för att kontrollera och göra undersökningar i sina fastigheter. Det kallas egenkontroll. Som fastighetsägare är du skyldig att bedriva egenkontroll utan uppmaning från myndigheterna.

Egenkontroll kan beskrivas som fastighetsägarens eget kvalitetssystem för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på hälsa och miljön. Goda rutiner gör att du kan upptäcka fel och brister tidigt innan skada har uppstått.

En välskött fastighet har ett högre ekonomiskt värde. En fastighet där människor mår bra och trivs är en fastighet där hyresgäster stannar kvar och där slitaget och underhållsbehovet ofta minskar.

Exempel på områden som bör ingå i egenkontrollen:

  • Vilka krav ställs på verksamheten?
  • Vilka risker finns i vår verksamhet?
  • Vilka skriftliga rutiner behöver vi ha för att få egenkontrollen att fungera?
  • Hur dokumenterar vi de kontroller och åtgärder som genomförs?
  • Vem har ansvar för vad?
  • Vilka löpande åtgärder ska vidtas för att upprätthålla det som är bra?
  • Hur hanterar vi, bedömer och följer upp klagomål från hyresgäster och brukare?

Miljöenheten i Skara har bland annat ansvar för att se till att fastighetsägare uppfyller miljöbalkens regler om egenkontroll och boendemiljö. Detta ansvar kallas för tillsyn. Tillsyn är både kontroll och information.

Denna sida uppdaterades