< >

Biltvätt

Håller du på med miljöfarlig verksamhet när du tvättar bilen? Ja, enligt miljöbalken är utsläpp av avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet.

När du tvättar bilen med vatten och rengöringsmedel får du ett avloppsvatten och då gäller följande: Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

I Skara kommun gäller:

För att undvika förorening av yt- och grundvatten ska tvätt av motorfordon ske i för ändamålet avsedd anläggning.

Tvätt av motorfordon ska inte ske:

På hårdgjorda ytor (belagda med asfalt eller betong) inom områden med detaljplan eller i tätbebyggda områden som inte omfattas av detaljplan, även kallat områdesbestämmelser, där tvättvattnet utan föregående oljeavskiljning avleds till dagvattensystem, sjö eller vattendrag.

Avspolning av lera, grus, damm utan användande av tvättkemikalier kan ske om fordonet står på mark* utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö el. dylikt och det får heller inte finnas vattentäkter som kan påverkas.

* Plan gräsbevuxen mark eller grusplan är godtagbart.

(Utdrag ur Skara kommuns Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön antagen KF 20180611)

Tvätta din bil i en gör-det-själv-hall eller en biltvätt där tvättvattnet kan tas omhand.  Länk till annan webbplats.Läs mer om hur du ska tvätta bilen miljörätt.

Denna sida uppdaterades