< >

Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och det som går att återvinna sorteras ut.

Behöver du rivningslov?

Innan du river en byggnad är det bra att ta reda på om du behöver ansöka om rivningslov. 

Se mer under Rivningslov

Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Kraven gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner.
Det innebär att vid till exempel tillbyggnader, renoveringar eller rivningar ska avfall sorteras och förvaras åtskilda redan på arbetsplatsen.

Exempel på bygg- och rivningsavfall: 

  • Trä
  • Mineral (betong, tegel, keramik eller sten)
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips
  • Brännbart
  • elavfall och farligt avfall.

Notera att även andra avfall än de uppräknade ovan ska sorteras ut om det är möjligt.

Farligt avfall, PCB och asbest

Avfall som klassas som farligt avfall får inte blandas eller spädas ut.Viss hantering av farligt avfall är anmälningspliktig

Farligt avfall

PCB kan finnas i fog- och golvmassor i byggnader som byggts eller renoverats under 1956-1973 Sanering eller rivning av PCB-haltiga material ska anmälas till miljöenheten senast tre veckor innan arbetet påbörjas.

Vid renovering och rivning där det förekommer asbest kan det krävas en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats.

Undantag

Om avfallet är sammanfogt eller inbyggt på ett sätt som gör att det är tekniskt omöjligt att separera och sortera på plats gäller undantaget från kraven på utsortering. Om avfallet är förorenat och riskerar att kontaminera resterande sorterat avfall, kontakta miljöenheten för bedömning om undantaget gäller ditt avfall.

Dispens

Miljöenheten kan ge dispens från kravet på utsortering i enskilda fall. Dispens kan endast ges när separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Kontakta miljöenheten för rådgivning gällande dispens för ditt avfall.

Viss hantering av avfall är anmälningspliktig

Sanering eller rivning av PCB-haltiga material ska anmälas senasr tre veckor innan arbete påbörjas

Det finns inte några generella krav på anmälan enligt miljöbalken när det gäller rivningar. Undantaget är om rivningen gäller en fastighet med PCB-haltiga fogmassor eller annat PCB-haltigt material. Sanering/rivning av PCB-haltiga material ska anmälas senast tre veckor innan den påbörjas.

Du som utför entreprenörsarbete på en fastighet ska genast informera miljöenheten om du upptäcker något som kan riskera människors hälsa eller miljön. 

Denna sida uppdaterades