< >

Miljö och hälsa

MIljö och hälsa

Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer kontrollerar att regler i miljöbalken följs. De arbetar bland annat med att kontrollera industrier, bensinstationer, täkter, jordbruk och annan verksamhet som kan vara miljöstörande. Genom inspektioner kontrollerar de hur företag med miljöfarliga verksamheter sköts och hur kemikalier och farligt avfall hanteras.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer finns också på plats om det inträffat ett utsläpp och de arbetar även med sanering av förorenad mark.

Hälsoskyddet handlar bland annat om tillsyn av inomhusmiljön i skolor, men också i lokaler för exempelvis fotvård och tautering. Att kontrollera badvatten, både i bassänger och badsjöar är en annan uppgift.

Hälsoskyddet är reglerat i flera lagar och förordningar och syftet är alltså att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön.

Utöver bestämmelserna i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har Skara kommun lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Miljöstrategi

Våra barnbarn och barnbarnsbarn ska inte behöva lösa miljöproblem efter oss. Det ska vi göra här och nu. I Skara och i andra kommuner. Det har riksdagen bestämt. Skara kommun har antagit en miljöstrategi som gäller 2017-2025.

Miljöstrategi


Denna sida uppdaterades