< >

Företagare

Du som ska ta över eller starta en livsmedelsverksamhet i Skara måste registrera den hos miljöenheten. Om du byter organisationsnummer måste du registrera din verksamhet på nytt.

Innan du startar en livsmedelsverksamhet behöver du registrera den hos Skara kommun. Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet görs enklast via vår e-tjänst genom länken självservice eller blankett som du hittar under information. Du behöver även kontakta oss om du vill förändra eller upphöra med din verksamhet.

För att driva livsmedelsbutik, kiosk, restaurang, café, webbshop med försäljning av livsmedel eller annan typ av livsmedelsverksamhet måste företaget, organisationen eller föreningen vara registrerad hos miljö- och byggnadsnämnden i kommunen.

Anmälan ska lämnas in till miljöenheten senast två veckor innan verksamheten startar. Det gäller både om man vill starta en ny verksamhet eller ta över en verksamhet som funnits sedan tidigare.

Efter att anmälan kommit in till miljöenheten är det livsmedelsinspektörerna som handlägger den. Verksamheten läggs in i kommunens register, inspektören fattar beslut om registrering och därefter besöker livsmedelsinspektörerna företaget för att kontrollera att verksamheten uppfyller de krav som finns. I samband med registreringen tas en avgift ut som motsvarar en timmes handläggningstid.

När du startat din verksamhet kommer miljöenheten att kontakta dig för att boka in ett första besök. Vid det besöket kommer vi att gå igenom hur livsmedelskontrollen fungerar. Vi kommer samtidigt att göra en bedömning av din verksamhet, en så kallad riskklassning, som kommer att ligga till grund för hur stor din årliga kontrollavgift blir.

Kommunen är skyldig att ta ut en årlig avgift för livsmedelskontroller. Verksamhetens storlek och de risker som finns avgör hur stor årsavgiften blir. Hur företagen sedan hanterar riskerna i verksamheten påverkar hur mycket kontrolltid som inspektörerna lägger ner på varje företag och det påverkar i sin tur också avgiften.

Taxa för livsmedelskontroll Pdf, 265.7 kB.

På Livsmedelsverkets hemsida kan du som yrkesmässigt arbetar med livsmedel få information om livsmedelslokaler, egenkontroll, märkning, spårbarhet, redlighet och hantering av olika slags livsmedel. Som livsmedelsföretagare kan du förvänta dig viss rådgivning och information från kommunens livsmedelsinspektörer. Exempelvis kan du få information om vilka lagkrav som finns och vilka resultat som därmed behöver uppnås i din verksamhet. Du kan också diskutera med inspektören om hur olika lösningar i verksamheten lever upp till lagstiftningens krav. Oftast finns det flera lösningar och därför kan inspektörerna inte säga i detalj hur du ska göra i din verksamhet. Om du har behov av mer rådgivning än vad inspektörerna kan ge finns det livsmedelskonsulter att ta hjälp av.

  • Du är alltid fullt ut ansvarig att de livsmedel som du säljer eller serverar är säkra för konsumenten. Redan när du startar verksamheten måste du uppfylla de krav i livsmedelslagstiftningen som är relevanta för din verksamhet.
  • Din anläggning måste vara lämpligt utformad, inredd och utrustad för din verksamhet.
  • Du måste ha kunskaper om livsmedelshygien, allergier och överkänslighet mot livsmedel och märkning av livsmedel.
  • Du måste identifiera de faror och risker som kan finnas i din verksamhet. Du måste även arbeta på ett sätt så att livsmedlen blir säkra och inte vilseleder kunden.
  • Om du är ansvarig för en dricksvattenanläggning måste vattnet leva upp till de kvalitetskrav som finns i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. För att kontrollera att vattnet är bra måste du ta regelbundna prover som analyseras av godkända laboratorier.

    Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter Länk till annan webbplats.

Företag organisationer och andra som startat en livsmedelsverksamhet utan att registrera den ska betala en avgift, en så kallad sanktionsavgift. För verksamheter inom kommun, stat och landsting är avgiften 40 000 kronor. För övriga avgörs avgiftens storlek bland annat av verksamhetens årsomsättning. Sanktionsavgiften tillfaller staten.

Avloppsvatten från restauranger, storkök, bagerier och även från vanliga hushåll innehåller fett. Kommunens avloppsledningsnät är gjorda för att ta emot vatten från hushåll men inte fett i större mängder. Därför behövs fettavskiljare.

Kontakta Skara Energi om du har frågor om fettavskiljare.

Länk till Skara Energi Länk till annan webbplats.

För dig som är eller vill bli livsmedelsföretagare finns mer information under länken nedan

Tillstånd och regler

Denna sida uppdaterades