< >

Gestaltning

Städer förändras kontinuerligt genom människorna som rör sig i den, som bebor och arbetar i den. Den förändras på grund av våra behov, våra tillgångar, skiftande ideal och världen runtomkring.

Skara utsågs 2016 till Skaraborgs vackraste stad av arkitekturskribenten Mark Isitt, i en tävling i P4 Skaraborg. "Andlöst vackert" och "tack för skönheten" är några av hans omdömen som bland annat syftar på domkyrkan och stadens arkitektur. 

Som en levande organism

En stad är som en levande organism. Den är ingen skulptur, huggen i sten, även om just Skara är en stad med många gamla byggnader och en synlig stadsstruktur som sträcker sig hundratals år tillbaka i tiden.

Städer förändras ständigt genom människorna som rör sig i dem, som bebor och arbetar i dem. Hur städer förändras beror på behov och ideal men på initiativtagarna, motiven och andra faktorer som påverkar. En plats som utformades med gångna tiders ideal ser vi idag på med andra ögon och ger den en ny utformning. I Skara har vi tusen års historia, men också tusen möjligheter framåt.

Det offentliga rummet tillhör alla

Gestaltningsprojekt är ett sätt för kommunen att forma stadsrummet. De är verktyg för att förbättra stadens funktionalitet och dragningskraft. Utgångspunkten ligger i demokratiska processer, i dialog och samråd, granskning och beslut.

Projekten kan vara av väldigt olika natur, till exempel att bygga ut cykelnätverket för att främja en tryggare och sundare cykelkultur. Eller att se över belysningen på gator och torg för en tryggare stad. Projekten utmärker sig genom att de alltid sker i det offentliga rummet, dvs den del av staden som vi alla har tillgång till, även om vi själva inte rör oss där.

Gestaltningsprojekt kan alltså beröra en särskild målgrupp, som exempelvis cyklister eller barn, men de riktar sig aldrig mot enskilda personer eller företag.

Syftet med gestaltningsprojekten är att de ska bidra till en jämlik, trygg och attraktiv kommun där människor trivs och affärerna blomstrar.

Arkitektur

Skara har under sin tusenåriga historia alltid varit bra på att ta in influenser utifrån. Detta avspeglas inte minst genom Skara domkyrka, som är det byggnadsverk som rönte störst lovord från Mark Isitt, och som beskrevs som andlöst vacker: ”Man blir ju rörd. Tack, tack för skönheten”.

Men inspirationen lokalt har inte saknats genom århundradena. I Skaras stadsbild har varje generation gjort avtryck. Mark Isitt beskriver Skaratrakten som rena plantskolan för bra arkitekter, det var här vi var mest progressiva. Flera av 1800- och 1900-talets bästa arkitekter är representerade i stadens byggnader:

  • Ernst Torulf (vattentornet i Skara)
  • Ivar Tengbom (Stockholms konserthus, ombyggnad domkyrkan mm)
  • Helgo Zettervall (Norra latin Stockholm, Djäkneskolan)
  • Ragnar Östman (Skara Järnvägsstation)

Vattentornet är det främsta exemplet på den här tidseran.

Senare tiders arkitekter som har gjort avtryck

  • Per Seiving (nya delen på Västergötlands museum)
  • Drott Gyllenberg (Nya tingshuset, hörnhuset Skolgatan 12,”Everts livs-huset”)
  • Anders Tyrrestrup, AART Architects, Danmak (Viktioriaskolan)

Gestaltning i Skaraborgs vackraste stad

Det gäller att inte fastna i historien utan ha siktet inställt framåt. Den nya Viktoriaskolan har blivit ett arkitektoniskt utropstecken i Skaras stadsbild. Nu satsas också på utökat bostadsbyggande i Skara.

I denna miljö vill vi bevara, förstärka och nyskapa. Här är några exempel:

  • Skaraborgsgatan - Ett helhetsgrepp med omgestaltning längs hela vägens sträckning med nya armaturer, rondeller, övergångsställen, planteringar.
  • Vilanområdet - trygghet, tydlighet och en attraktiv samlingspunkt
Denna sida uppdaterades