< >

Överklaga beslut om bygglov

Skicka ditt överklagande till:

Skara kommun
Miljö- och byggnadsnämnden

532 88 SKARA

eller maila till bygg@skara.se

 

Kontakta oss om du är det minsta osäker, våra handläggar hjälper dig i processen

Boka telefontid med handläggare Länk till annan webbplats.
kräver e-legitimation

Beslut om lov kan fattas av miljö- och byggnadsnämnden eller av en tjänsteman genom delegation från nämnden. Om beslutet delegeras innebär det att en tjänsteman fått i uppdrag att fatta beslutet i nämndens ställe. Det är nämnden som bär det fulla ansvaret för besluten, både när nämnden själv beslutar och vid delegation.

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om vad beslut om bygglov, marklov och rivningslov ska innehålla. Vissa uppgifter måste finnas med men miljö- och byggnadsnämnden avgör själva vad varje enskilt beslut behöver innehålla utöver det.

Om du inte är nöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut har du rätt att överklaga det.

Överklagandet skickar du till miljö- och byggnadsnämnden som kontrollerar att det kommit in i rätt tid. (Rättidsprövning).

Om ditt överklagande kommit in i rätt tid, skickar nämnden det vidare till länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har begärt.

Ditt överklagande ska ha kommit in till miljö- och byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Om du inte blivit delgiven beslutet ska överklagande ha kommit in till miljö- och byggnadsnämnden senast fyra veckor efter publiceringen i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT Länk till annan webbplats.).

En kontroll (rättidsprövning) görs, av beslutande nämnd eller tjänsteman, för att säkerställa att överklagandet kommit in i tid. 


Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange:

  • Beslutsdatum
  • Ärendenummer

Redogör för:

  • Vad beslutet gäller
  • Varför du vill att beslutet ska ändras
  • Vilken ändring du begär


Skicka också med de handlingar som du anser har betydelse.

Underteckna skrivelsen
Uppge

  • namn
  • Postadress
  • Postnummer och ort
  • Telefonnummer/Mobilnummer
  • E-postadress

Om du anlitar ett ombud kan ombudet underteckna skrivelsen om du skickar med en fullmakt.

Denna sida uppdaterades