< >

När du fått bygglov

Startbesked

Även efter att du har fått bygglov eller lämnat in en anmälan, krävs ett startbeskedlänk till annan webbplats innan du får börja bygga. Om du påbörjar bygget utan att du har fått startbesked är miljö- och byggnadsnämnden skyldig att ta ut en sanktionsavgift, hjälp oss undvika detta!

För att kunna få starbesked ska du ta fram ett förslag på kontrollplanlänk till annan webbplats samt de tekniska handlingar som krävs. I startbeskedet anges speciella villkor som krävs för att få utföra åtgärden och vilka handlingar som behöver redovisas innan byggnaden får börja användas (slutbeskedlänk till annan webbplats). Om det behövs tillstånd av någon annan myndighet försöker vi upplysa om detta.

Kontrollplan

För att kunna säkerställa att de tekniska kraven uppfylls och hjälpa dig att få en säker och hälsosam byggnad, ska vissa kritiska moment under byggnationen kontrolleras. Dessa kontroller ska redovisas i en kontrollplanlänk till annan webbplats. Det är du som med hjälp av din kontrollansvariglänk till annan webbplats tar fram ett förslag till kontrollplan. Förslaget kommer diskuteras vid det tekniska samrådet och efter eventuella revideringar fastställas i startbeskedet.

Tekniskt samråd

Plan- och byggenheten kallar i de flesta fall till tekniskt samrådlänk till annan webbplats. Syftet med det är att vi efter samrådet ska ha underlag för att kunna fatta ett beslut om startbesked. Vi går bland annat igenom förslag till kontrollplan och övriga inlämnade handlingar. Vi går också igenom hur arbetet ska planeras och organiseras. Samrådet ska dokumenteras i ett protokoll som skickas till byggherren och kontrollansvarig.

Utstakning och lägeskontroll

Utstakninglänk till annan webbplats innebär att läget på en byggnad märks ut på marken. Det är viktigt att byggnaden placeras precis enligt beslutet i bygglovet, eftersom fel på tomten eller höjdläget kan leda till onödiga extrakostnader. Lägeskontroll gör man när grundläggningen gjorts.

Detta ska göras av person som miljö- och byggnadsnämnden bedömer kan ta ansvar för arbetet. Om du inte är fastighetsägare för den fastighet lovet gäller måste du ha fastighetsägarens tillstånd för att få genomföra åtgärden. Kommunens mätningsingenjör kan hjälpa dig med både utstakning och lägeskontroll.

Arbetsplatsbesök

Vid arbetsplatsbesöket besöker vi byggarbetsplatsen för att se hur ert byggprojekt går. Arbetsplatsbesöket är ingen besiktning och endast uppenbara avvikelse kan leda till att vi ingriper.

Slutsamråd och slutbesked

Innan en byggnad får användas ska miljö- och byggnadsnämnden utfärda ett slutbeskedlänk till annan webbplats. Oftast behövs det ett slutsamrådlänk till annan webbplats innan miljö- och byggnadsnämnden kan ge ett sådant besked. Vid slutsamrådet går vi igenom kontrollplanen, andra villkor och eventuella avvikelser. Den kontrollansvarige lämnar också sitt utlåtande.

Denna sida uppdaterades

Dela: