< >

Bygglovsprocessen

Bygglovsansökan

Bygglovsansökan med tillhörande handlingar lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden. I dagsläget finns ingen möjlighet att följa beredningen av ansökan men e-tjänster håller på att utvecklas för att möjliggöra detta.

Handläggning

När ansökan med handlingar är komplett kan en bygglovshandläggare börja handlägga ärendet. Normal handläggningstid.

Handläggningstid

Maximal handläggningstid för ett bygglovsärende är 10 veckor och för ett anmälningsärende 4 veckor. Normalt brukar detta gå betydligt fortare. Handläggningstiden varierar något beroende på när på året som ansökan kommer in. Under våren och efter sommaren är det normalt mer att göra för handläggarna och då är handläggningstiden något längre.

Grannehörande

Handläggaren skickar ut information om den planerade åtgärden till berörda grannar som får möjlighet att yttra sig.

Beslut om bygglov

Inkommer inga synpunkter kan miljö- och byggnadsnämnden fatta beslut i ärendet. Det sker antingen genom beslut av bygglovhandläggaren själv eller genom att ärendet tas upp vid miljö- och byggnadsnämndens nästkommande sammanträde. Information om när miljö- och byggnadsnämnden sammanträder hittar du här.

Tekniskt samråd

Beslutet meddelas till sökande och berörda grannar. Inkommer inget överklagande inom tidsfristen kallar bygglovhandläggaren till ett tekniskt samråd.

Startbesked

Först när sökanden får startbesked ges tillåtelse att påbörja åtgärden.

Arbetsplatsbesök

Därefter gör byggnadsinspektören ett eller flera arbetsplatsbesök för att kontrollera att bland annat kontrollplanen och bygglovet följs.

Slutsamråd

Om ett tekniskt samråd har hållits så ska också ett slutsamråd hållas innan ett slutbesked kan ges.

Slutbesked

För alla åtgärder som kräver startbesked krävs även slutbesked för att få ta byggnaden i bruk. Byggherren måste visa att alla krav för åtgärden är uppfyllda för att miljö- och byggnadsnämnden ska kunna ge slutbesked.

Denna sida uppdaterades 2019-05-06

Dela: