< >


Östra Skolgatan görs om till gång- och cykelväg

Denna del av Skolgatan har tidigare fungerat som tillfartsväg till Teglaskolan, avsedd för såväl bilister, cyklister och gående. Gatan sträcker sig mellan Botan och Gamla kyrkogården och passerar den stora grönytan som breder ut sig mellan Viktoriaskolan och Viktoriagården. Trots byggnation av den nya Viktoriaskolan och att bilburen trafik inte längre är tillåten på denna del av Skolgatan, har gatan fått behålla sin gamla utformning med flertalet körfält.

Skolgatan är en flitigt använd gång- och cykelväg för elever, samt en viktig förbindelse för gående och cyklister som rör sig mellan de västra och östra delarna av stan. Viktiga målpunkter är bland annat Vilanområdet, Skaras östra handelsområde, och i framtiden även Teglagården.

Gestaltningen och ombyggnaden av gatan har två centrala syften: Å ena sidan ska denna del av Skolgatan bli en tryggare och tydligare, gen gång- och cykelväg för Skara kommuns invånare. Å andra sidan syftar ombyggnaden till att framhäva och binda ihop de olika grönområden.

Det ska bli tydligt att gatan är ämnad för gående och cyklister med en enda väg som leder genom området. Belysningen ska förstärkas genom tätare placerade belysningsstolpar i lägre höjd, vilket ska bidra till den upplevda tryggheten.

Gångvägar i Botan som ligger i linje med kyrkogårdens vägar binds samman i den framtida utformningen av Skolgatan. I början och slutet av aktuellt vägavsnitt placeras två ljusskulpturer som ska markera ingången till grönområdet. Skulpturernas gestaltningen refererar till Botan och Gamla kyrkogården.

I gatans östra ände, där det tidigare har varit en vändplats, nyttjas det gamla gaturummet för bygga en mindre plats där man kan samlas, sitta ner, umgås och samtala. Den gamla återvändsgränden ligger i en ”fyrvägskorsning” för flera stråk med olika målpunkter och sågs som en lämplig och kostnadseffektiv yta för gestaltning av en ny, mindre offentlig plats.

Skolgatan ges således inte bara funktionen av en gen och tryggare länk genom området, utan ska även bjuda in folk till att strosa och uppleva de värden som finns på plats.

Under processen har hela tiden den ekonomiska aspekten varit viktig, varför man bland annat bestämde sig för att omvandla den gamla bilvägens dragning till att bli den framtida gång- och cykelvägen.

Anders Aubry,
planarkitekt

Skiss Pdf, 439.2 kB.

Ljuspyloner

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades