< >


Nu blir det trevligare och tryggare att vistas på Vilanområdet

2017 fick Plan- och byggenheten i uppdrag att se över hur upplevelsen av Vilanområdet kan förbättras på olika sätt. I sommar genomförs den första etappen i omgestaltningen av området. 

Nu påbörjas anläggandet av ett torg som kommer att ligga mellan ishallen, idrottshallen och parkeringsplatsen. Även belysningen längs med gång- och cykelvägen kommer att förbättras. Senare i höst påbörjas arbetet med att öka möjligheten att gå och cykla mellan parkeringsytorna.

Målet för omgestaltningen är att förbättra tryggheten, tillgängligheten och orienterbarheten. Vi vill också göra området mer attraktivt för en större målgrupp.

Torg blir träffpunkt

Torget är avsett att bli en naturlig, väl upplyst och tillgänglig mötesplats, en öppen yta där man kan samlas eller agera med varandra förutsättningslöst.

Torget erbjuder även möjligheten att sitta och njuta av solen, vila benen efter en promenad och ta del av livet inom Vilanområdet utan att själv delta aktivt. En dricksvattenfontän som är anpassad för funktionshindrade kan locka till sig fler besökare att ta vägen förbi Vilan, även om man inte aktivt deltar i föreningslivet. Fontänen har också ett vattenkar för hundar.

Fler belysningsstolpar på gång- och cykelstråk

Belysningen längs med gång- och cykelstråket från badhuset ner till Friskis & Svettis kommer att förbättras genom att fler belysningsstolpar placeras ut.

Syftet med ett tätare band av belysningsstolpar är att öka den upplevda tryggheten och underlätta för folk att orientera sig i området. Belysningen är en förutsättning för att fler ska vilja gå eller cykla till Vilan och röra sig genom området.Är belysningen bra är det mera sannolikt att vi söker oss till ett område eller använder ett stråk även efter mörkrets inbrott.

Anderd Aubry
Planarkitekt

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades